Fórum mladých geoinformatikov

Fórum mladých geoinformatikov je odborné podujatie na ktorom sú prezentované práce z oblasti geografických informačných systémov (GIS), diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a iných príbuzných odborov.

Je zameraná hlavne na interných a externých študentov bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia. Účasť na konferencii je otvorená aj pre širokú odbornú verejnosť. Zúčastňujú sa jej pracovníci z oblasti verejnej správy, výskumných ústavov aj súkromného sektora.

Konferenciu organizuje pravidelne Technická univerzita vo Zvolene zvyčajne v jarných mesiacoch (apríl-máj).

Ročníky

Zborníky