Geografické databázy

V rámci predmetu sa študenti naučia princípy fungovania a prevádzky databázových systémov, teoretické základy relačných databáz, získajú základné zručnosti s prácou s databázovým systémom a spracovaním údajov, naučia sa vytvárať databázové schémy a používať základné príkazy jazyka SQL.

Obsah prednášok

 • Úvod do databázových systémov. Údaje a informácie. Informačný systém. Viacvrstvová architektúra. Databázové systémy a ich aplikácie. Legislatíva a štandardizácia.
 • Databázové systémy. História. Klasifikácia. Funkcie. Súborová, hierarchická, sieťová, relačná, objektová databáza. Hybridné databázy. Výhody a nevýhody databázových systémov. Grafické údaje, priestorové údaje, geografické údaje, opisné údaje.
 • Relačný databázový systém. Relačná databáza. Tabuľky, polia. Normálne formy. Kľúče. Databázová schéma. Relačné modelovanie. Entitno-relačné diagramy.
 • Relačná algebra a relačný kalkul. SQL Relačná algebra. Jazyk SQL. Príkazy CREATE, INSERT, DELETE, UPDATE.
 • SQL SELECT. Príkaz SELECT. Klauzuly WHERE, ORDER, GROUP. Zabudované funkcie pre spracovanie textových a numerických polí. Agregačné funkcie.
 • Indexovanie a vyhľadávanie. Princípy indexovania. B-stromy. Vyvážené B-stromy. Quadtree. Data-mining.
 • Relácie. Prepojenie údajov. Relácie (1-1, 1-m, n-m). Kontrola a oprava chýb prepojenia. Integritné obmedzenia.
 • Objektovo-orientované databázy. Princípy objekto-orientovaného prístupu: enkapsulácia, dedenie, polymorfizmus. Jednoduché a viacnásobné dedenie. Dynamické a statické dedenie. Univerzálny a ad-hoc polymorfizmus. Objektovo-orientované modelovanie.
 • Geografická databáza. Ukladanie geografických údajov v databázach. Priestorové indexovanie. Rozšírenia geografických databáz. Dostupné systémy pre správu geografických údajov. Integrácia GIS a DBMS.
 • Spracovanie databázových údajov a metainformačné systémy. Aktualizácia údajov. Import/export. Konverzia údajov – klasifikácia, problémy, postupy. Metainformačné systémy. Štandardizácia.
 • Prevádzka databázového systému. Architektúra databázového systému. Správa databázového systému. Bezpečnosť a ochrana údajov. Zálohovanie a obnova systému.
 • Projekty informačných systémov. Podnikový informačný systém. Projekt informačného systému. Metodiky riadenia projektu informačného systému. Legislatíva.

Odporúčaná literatúra

 • Koreň, M. (2009). Databázové systémy. Vydala Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2084-4, 90 str.
 • Mager I. (2001). Jak na počítač Databáze v programu Access. Computer Press, Praha, 88 str.
 • Rigaux Ph., Scholl M., Voisard A. (2002). Spatial Databases with applications to GIS. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 410 str.
 • Riordan R. M. (2000). Vytváříme relační databázové aplikace. Computer Press, Praha, 294 str.
 • Roman S. (2001). Microsoft Access Návrh a programování databází. Computer Press, Praha, 270 str.
 • Scheber, A. (1988). Databázové systémy. Alfa/SNTL, Bratislava.
 • Tuček, J. (1998). Geografické informační systémy – principy a praxe, Computer Press Praha, 1998, 424 s.

Skúška

Skúška sa robí ústnou alebo písomnou formou. Študent odpovedá na 2 otázky vybraté náhodne z pripravených zoznamov. Prvá otázka je vyriešenie školského príkladu. Druhá otázka je teoretická.

Na stiahnutie