Aplikácie GIS

Na predmete si študenti rozšíria a prehĺbia vedomostí zo spracovania a využívania geografických údajov, s hlavným zameraním na prácu s vektorovými údajmi, databázami pre pokročilé modelovanie, tvorbu geografických modelov. Na cvičeniach si zdokonalia zručností ovládania ArcGIS, rozšíreniami Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, prácu s geografickou databázou.

Prednášky

 • Modely krajiny. Priestorové (geografické) modely. Definícia modelu. Klasifikácia modelov. Triedy počítačových modelov a ich použitie. Krajinný systém a štruktúra územia.
 • Priestorové modely. Priestorový rámec – diskretizácia územia. Rozklad územia – regionalizácia. Súvislá množina – areál. Skalárne a vektorové polia. Vlastnosti krajiny a systémový prístup. Dualita vlastností a rozkladu územia.
 • Zovšeobecnená mapová algebra. Hranice priestorových areálov. Bodové polia, interpolácia a aproximácia. Okolie bodu. Nakladanie vektorových vrstiev. Prienik, zjednotenie, orezanie. Problémy nakladania tematických vrstiev.
 • Sieťové a vzdialenostné analýzy. Úvod do teórie grafov. Sieťové analýzy nad vektorovými údajmi – vyhľadávanie najkratšej cesty, problém obchodného cestujúceho. Vzdialenostné analýzy vo vektorovom a rastrovom prípade. Aplikácie sieťových a vzdialenostných analýz.
 • Trojrozmerné modelovanie. Trojrozmerné štruktúry údajov. Časo-priestorové databázy. Funkcie mapovej algebry pre 3D modelovanie.
 • Trojrozmerná vizualizácia. Budovanie 3D-scény. Zobrazovanie scény. Osvetlenie. Viditeľnosť objektov. Textúry. Počítačové animácie.
 • Aplikácie DMR v lesníctve. Morfometrické parametre reliéfu a ich výpočet. Model potenciálnej slnečnej radiácie. Hydrologické modelovanie. Odvodenie klimatických parametrov.
 • Diverzita krajiny. Zavedenie pojmu diverzita. Rozmanitosť a vyrovnanosť. Diverzita obsahu a priestorovej štruktúry. Indexy diverzity areálu, triedy, kategórie. Základné a vlastné indexy, indexy susednosti, zložené indexy.
 • Simulátor rastu lesa. Princíp činnosti rastového simulátora. Príprava vstupných údajov. Simulácia. Integrácia s GIS. Geografická analýza a vizualizácia výsledkov.
 • Neurónové siete. Neurónová sieť. Druhy neurónových sietí. Činnosť neurónovej siete. Využitie MLP pre modelovanie geografických javov.
 • Expertný systém. Expertný systém a jeho prvky. Činnosť expertného systému. Integrácia s GIS. Systémy pre podporu priestorového rozhodovania.
 • Komplexné priestorové modely. Integrácia podsystémov. Rozsiahle geografické databázy. Realizácia dlhotrvajúcich výpočtov. Rozdelenie a paralelizácia.

Odporúčaná literatúra

 • Burrough P. A. (1986). Principles of Geographic Information Systems and Land Resources Assessment, Oxford University Press, 194 str.
 • Koreň, M. (2008). Geografický informačný systém ArcGIS. Vydala Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-1947-3, 88 str.
 • Rigaux Ph., Scholl M., Voisard A. (2002). Spatial Databases with applications to GIS. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 410 str.
 • Tomlin C. D. (1990). Geographic Information Systems and Cartographic Modeling. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 249 str.
 • Tuček, J. (1998). Geografické informační systémy – principy a praxe, Computer Press Praha, 1998, 424 s.
 • Worboys M. F. (1995). GIS: A Computing Perspective. Taylor & Francis, London, 2000, tretie vydanie, 376 pp.

Skúška

Skúška sa robí ústnou alebo písomnou formou. Študent odpovedá na 2 otázky vybraté náhodne z pripravených zoznamov. Prvá otázka je vyriešenie školského príkladu. Druhá otázka je teoretická.

Na stiahnutie

Video-prednášky