Vybavenie

Laboratórium geoinformatiky zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní predmetov vo väzbe na geoinformatiku (GIS, DPZ, GNSS), geodéziu, fotogrammetriu a lesnícke mapovanie ale aj aplikovanú informatiku. Kľúčovú úlohu zohrávy vybavenie laboratória vo výskumných aktivitách pracoviska.

Prístroje

Laboratórium je tiež vybavené GPS prijímačmi a mobilnými GPS/GIS systémami ako i modernými geodetickými prístrojmi Trimble GeoExplorer, presným GPS prístrojom Topcon HiPer GGD, totálnou stanicou TOPCON GPT 3002. Doplnkové vybavenie pre terénne práce tvoria notebooky a zostava pre zber údajov FieldMap (elektronická buzola, laserový diaľkomer, terénny PC Hammerhead, softvérové vybavenie).

Na fotogrametrické spracovanie leteckých snímok sa používajú systémy Planar. V roku 2012 pracovisko bolo vybavené pozemným laserovým skenerom FARO Focus 3D 120 a programovým vybavením na spracovanie mračien bodov.

Hardvér

Laboratórium disponuje výkonnými osobnými počítačmi a grafickými stanicami ktoré sa používajú na spracovanie geografických údajov, vyhodnotenie údajov diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrické spracovanie leteckých snímok a modelovanie lesných ekosystémov. Server HP Proliant ML150 G2 sa používa na zdieľanie súborov, prevádzku databázového systému a ako licenčný server pre používaný softvér. Na spracovanie geografických údajov a priestorové modelovanie sú k dispozícií výkonné grafické stanice HP Z400, HP Z800, notebooky a osobné počítače. Pre výpočtovo náročné simulácie priestorových javov a procesov bol zakúpený viacprocesorový server HP ProLiant DL980 G7, ktorý je prepojený s veľkokapacitným 25 TB diskovým poľom Clarion CX4-120 na ukladanie a zálohovanie geografických údajov. Z periférnych zariadení je k dispozícií farebný skener UMAX Mirage II Se A3, veľkoformátový ploter HP DesignJet 800, veľkoplošný digitizér CalComp, farebný veľkoformátový ploter a skener HP DesignJet T2300ps eMFP, externé pevné disky, tlačiarne.

Softvér

Pracovisko má licencie na softvérové produkty od viacerých dodávateľov. Pre riešenie vedeckovýskumných projektov a výučbu v oblasti geoinformatiky sa používajú produkty Idrisi (Idrisi 32, Andes, Taiga, Selva), ArcGIS (ArcEditor, ArcInfo, Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, Geostatistical Analyst). Na sprístupňovanie digitálnych máp a geografických údajov sa používa ArcGIS Server.

K dispozícií sú aj licencie na MGE Intergraph – kompletný systém, GeoMedia, EMDS, Topol a ďalšie. Pre digitálne spracovanie údajov diaľkového prieskumu Zeme sa používajú prostriedkyGeomatica, eCognition, ERDAS. Laboratórium disponuje vybavením pre digitálnu fotogrametriu Intergraph Image Station, SSK (stereo softcopy kit), softvérom Inpho photogrammetric system pre digitálnu fotogrametriu a spracovanie LIDAR-ových údajov, geodetickým softvérom Kokeš, GROMA.