Projekty

International Benchmarking of Terrestrial Image-based Point Clouds for Forestry. ISPRS Scientific Initiatives 2019.

mGeoForest. Mobilný zber geografických údajov o lese a krajine. Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Milan Koreň, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., VEGA 1/0881/17, 2017-2019

BenchCRP. Benchmarking of close-range photogrammetry methods for forestry applications. Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Milan Koreň, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Martin Mokroš, PhD., APVV DS-2016-0040, 2017-2018

ALTERFOR. Alternative models and robust decision-making for future forest management. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Horizon 2020, 2016-2020

Aktualizácia mapovania, usporiadania vlastníctva k lesným pozemkom a určenie stavu krajiny modernými prostriedkami družicovej geodézie a leteckého prieskumu. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. František Chudý, CSc. Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD., VEGA 1/0804/14, 2014 – 2018

Geografická informácia o lese a lesnej krajine – špecifiká tvorby a využitia. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Milan Koreň, PhD., VEGA 1/0953/13, 2013-2015

Nové formy výučby geoinformatiky na TU Zvolen. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milan Koreň, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., KEGA 008TU Z-4/2013, 2013-2015

INTEGRAL. Future-oriented integrated management of European forest landscapes. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., FP7-ENV-2011-282887, 2011-2015

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., partner: Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Európskeho fond regionálneho rozvoj, operačný program Výskum a vývoj, ITMS 26220120069, 2011-2015

Výskum princípov a metód precízneho lesníctva. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Tuček, CSc.,  VEGA 1/0434/10, 2010-2012

GiMAR. GeoInformation and ICT in Market Research. Partneri: Technological Educational Institute of Piraeus (TEI), Greece; University West of Scotland (UWS), Scotland – U.K. Program celoživotného vzdelávania ERASMUS, 2010-2012

Presné pôdohospodárstvo – implementácia s podporou informačných technológií a techniky.  Žiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, KEGA 3/4275/06

eGIS portál. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milan Koreň, PhD. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, 2005-2007

TU-2: bilateral cooperation between TU Zvolen and TU Vienna. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milan Koreň, PhD. Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu, SAIA n. o., Bratislava, Program Podpora trvalej spolupráce, ASO-04-03/2005