Základy GIS

Cieľom predmetu Základy GIS je poskytnúť teoretické základy geoinformatiky a geografických informačných systémov (GIS), prakticky zvládnuť základné funkcie výučbového systému IDRISI.

Obsah prednášok

 • Úvod do problematiky geografických informácii (GI) a geografických informačných systémov (GIS). Širšie súvislosti problematiky. Mapy, priestorové informácie. Historický vývoj. Geografické informačné systémy. Vzťah GIS k iným počítačovým systémom. Sociálne zázemie oblasti.
 • Základy geoinformatiky – organizácia priestorových údajov na počítači. Špecifiká geografických údajov. Úrovne abstrakcie. Prístup – práca so súbormi, prístup databázový. Klasické databázové modely. Výhody a nevýhody jednotlivých modelov. Vývojové generácie GIS. Posledný vývoj v oblasti štrukturovania údajov.
 • Uloženie údajov vo vektorovej reprezentácii. Reprezentácia údajov v GIS. Princípy vektorovej reprezentácie. Údajové modely. Známe aplikácie údajových modelov. Vzťah k databázovým systémom. Výhody a nevýhody vektorovej reprezentácie údajov.
 • Uloženie údajov v rastrovej reprezentácii. Princípy rastrovej reprezentácie. Možnosti datovania. Metódy kompresie údajov. Výhody a nevýhody rastrovej reprezentácie údajov. Výber údajových štruktúr, integrácia prostredí vo veľkých systémoch. Integrácia štruktúr údajov.
 • Digitálne modely reliéfu – povrchy. Spojitá a nespojitá informácia. Digitálne modely reliéfu. Rastrové výškové modely. Nepravidelné trojuholníkové siete. Tvorba modelov reliéfu. Využitie modelov reliéfu. Aplikácie v lesníctve. Aplikácie v ochrane prírody.
 • Zdroje údajov pre GIS a spôsoby ich vstupu do systémov. Organizácie činnosti v projektoch. Vstup geometrických údajov. Vstup údajov z geodetických meraní a GPS. Vstup údajov z fotogrametrických meraní. Vstup údajov z DPZ. Vstup údajov z kartografických zdrojov. Budovanie topologických vzťahov. Vstup atribútových údajov. Štandardizácia geografických údajov.
 • Reštrukturalizácia údajov. Reštrukturalizácia údajov. Manipulácia s údajmi. Zmeny v lokalizácii. Generalizácia a zmeny mierky. Konverzie reprezentácii.
 • Analýzy geografických údajov v prostredí GIS. Rozdelenie analýz. Analytické nástroje. Dopyty na databázu, prehľadávanie. Prekrytie informačných vrstiev. Mapová algebra. Vzdialenostné operátory. Funkcie šírenia. Analýzy sietí. Analytické operácie.
 • Digitálne spracovanie obrazov. Vzťahy GIS a DPZ. Definícia obrazu. Reprezentácia obrazu. Diaľkový prieskum Zeme. Digitálne spracovanie obrazov. Vylepšovanie obrazu. Klasifikácia obrazu. Transformácia obrazu.
 • Vizualizácia údajov a tvorba výstupov. Počítačová grafika a vizualizácia údajov. Výber spôsobu prezentácie údajov a výsledkov ich analýz. Druhy výstupných produktov. Postup tvorby analógových výstupov. Interaktívne výstupy. Periférne zariadenia.

Literatúra

Zápočet

 • Kontrolné písomné práce
  • 8x za semester
  • zo všetkých predchádzajúcich cvičení
  • 4 otázky po 1 bod
  • za celý semester maximálne 32 bodov
 • Zápočtová písomná práca
  • zápočtový týždeň
  • 3 príklady po 9 bodov, 1 otázka za 6 bodov, 5 otázok po 3 body
  • spolu maximálne 48 bodov
 • za celý semester spolu maximálne 80 bodov, potrebujete min. 60% t. j. 48 bodov

Skúška

 • 10 testov z prednášok v priebehu semestra, je potrebné získať minimálne 60% zo 62 bodov, t.j. 37,2 bodu
 • pokiaľ študent nezíska 60% bodov z prednáškových testov, ústne odpovedá na 2 náhodne vybraté otázky, alebo urobí počítačový test z teórie, potrebných je minimálne 60%
 • výsledná známka sa vypočíta ako priemer úspešnosti zápočtu a úspešnosti ústnej odpovede, napr. ak zápočet mal študent na 75% a ústnu odpoveď na 85%, výsledná známka je C/80

Na stiahnutie

Video-návody

Video-návody k cvičeniam nájdete v MS Teams, súbory v skupine pre prednášky (LF ZGIS).