Laboratórium geoinformatiky

Laboratórium geoinformatiky sa od svojho založenia v roku 1993 zameriava na geoinformatiku v najširšom ponímaní, najmä však na aplikáciu geoinformačných technológii – geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme a digitálnej analýzy obrazov, globálnych navigačných satelitných systémov, systémov pre podporu priestorového rozhodovania v lesníctve, manažmente krajiny, ekológii, obhospodarovaní prírodných zdrojov, štátnej správe a verejnej samospráve ale tradične aj na geodéziu a fotogrametriu, kataster nehnuteľnosti a aplikovanú lesnícku informatiku. Laboratórium disponuje kvalitným technologickým vybavením, softvérom a zdrojmi geografických údajov. Laboratórium je súčasťou Katedry plánovania lesných zdrojov a informatiky Lesníckej fakulty TUZVO.

K budovaniu odborných ale aj neformálnych kompetencií študentov v rámci komunity prispieva dlhoročné organizovanie viacerých odborných a študentských podujatí laboratóriom, ako napríklad účasť na celosvetovej akcii GIS Day, organizovanie súťaže študentov doktorandského stupňa štúdia geoinformatiky Fórum mladých geoinformatikov alebo aj organizovanie špecializovaných konferencii a ďalších podujatí (napríklad 10 ročníkov konferencie Enviro-i-Fórum, či kartografickej konferencie GeoKARTO).