Prevádzka GIS

Predmet Prevádzka GIS je zameraný na poznatky o najdôležitejších prevádzkových aspektoch používania GIS s dôrazom na aktuálnu situáciu na Slovensku, praktické zvládnutie základných funkcii systému ArcGIS Editor.

Prednášky

 • Posledný vývoj a pokroky v geoinformatike. Kritika relačného údajového modelu. Objektový prístup a georelačný model. Výhody a nevýhody. Aplikácie v geoinformatike. Známe riešenia a prístupy – Oracle, ARC SDE.
 • Softwarové prostriedky pre GIS používané na Slovensku. Rozšírené prostredia. Základné vlastnosti, výkonnosť a efektívnosť. Štruktúra a funkcie. Užívateľské prostredie, používané formáty. Uplatnenie v rezortoch.
 • Mobilné GIS prostriedky. Integrácia GPS/GIS. Význam súčasného zberu integrovanej (pohovej a atribútovej) informácie. Aktualizácia obsahu databáz a prevádzkové súvislosti. Možnosti použitia periférnych zariadení. Uplatnenie v lesníctve. Príklady prostredí a ich základné vlastnosti.
 • Infraštruktúra pre geoinformácie. Názory na infraštruktúru, jej význam a vplyvy na úžívateľa. Právne, inštitucionálne a organizačné problémy. Postavenie a úlohy štátu, verejných a komerčných subjektov. Úrovne infraštruktúry (globálna, regionálna, lokálna). Situácia na Slovensku.
 • Štandardizácia, kvalita geoinformácii a metaúdaje. Typy štandardov (de jure, de facto, ad hoc). Štandardizačné orgány a procesy – medzinárodné, Európske, národné. Aktuálne platné medzinárodné štandardy pre GI. Väzby na štandardizáciu v informatike. Situácia na Slovensku. Komponenty kvality GI (mikro, makro a užívateľské komponenty). Chyby údajov v GIS. Metaúdaje. Väzby na štandardizáciu.
 • Produkcia digitálnych údajov a informácii na Slovensku. Prehľad existujúcich produktov a ich dodávateľov. Kvalita a dostupnosť produktov, cenová náročnosť, spôsob distribúcie. Používané formáty a možnosti prenosu údajov.
 • Výmena údajov a informácii medzi systémami. Možné prístupy k výmene. Prehľad formátov pre GI. Všeobecné vlastnosti formátov a ich štruktúra. Vplyv modelovania a abstrakcie reality. Úloha a význam počítačových sieti. Interoperabilita systémov.
 • Implementácia a prevádzkové budovanie GIS systémov. Podrobnejšie členenie geograficky (priestorovo) orientovaných systémov. Všeobecné štádia budovania systému. Väzby na iné prevádzkové informačné systémy. Technologické a organizačné súvislosti. Riešenia významných producentov.
 • Používanie GIS v lesníctve na Slovensku. Situácia na Slovensku všeobecne – z hľadiska používaného softvéru, organizačné otázky, tématické zameranie systémov. Situácia v lesnom hospodárstve. Špecifické programové prostriedky pre potreby lesníctva. Základné vlastnosti, funkcie, používané formáty.
 • Perspektívy rozvoja GIS a GI. Hardvérové platformy. Operačné systémy. Štrukturovanie údajov. Integrácia informatiky a geoinformatiky. Zdroje údajov a technológie pre ich zber a vstup do GIS. Globalizácia. Aplikácie – s dôrazom na podporu rozhodovania a manažment a správu. Väzby na diaľkový prieskum Zeme, digitálne spracovanie obrazov, znalostné systémy.

Literatúra

 • Tuček, J. (1998). Geografické informační systémy – principy a praxe, Computer Press Praha, 1998, 424 s.
 • Frank, A., U., Raubal, M., Vlugt, M. (2000). Využitie GI a GIS, preklad, Inco Copernicus 977136, EU 2000, CETRA, Žilinská univerzita, 169 s.
 • Koreň, M. (2008). Geografický informačný systém ArcGIS. Vydala Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-1947-3, 88 str.

Skúška

Skúška sa robí ústnou alebo písomnou formou. Študent odpovedá na 2 otázky vybraté náhodne z pripravených zoznamov. Prvá otázka je vyriešenie školského príkladu týkajúceho sa ArcGIS Editor. Druhá otázka je teoretická.

Na stiahnutie