Údaje

V rámci projektu Centra exelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a lesnej krajine sa vykonalo letecké meračské snímkovanie, letecké  laserové skenovanie a šikmé letecké snímkovanie Pixoview na území Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene s  plochou územia cca 250km2. Na letecké  meračské snímkovanie bola použitá digitálna veľkoformátová kamera Microsoft Vexcel UltraCamX, ktorej výsledkom sú snímky s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Laserové skenovanie bolo vykonané pomocou leteckého laserového skenera Riegl LMS-Q680i. Skenované bolo územie o celkovej rozlohe 200 km2. Výsledkom sú vyrovnané laserové dáta s minimálnymi parametrami 5 bodov na 1m2.

Okrem toho boli tiež zabezpečené ďalšie progresívne materiály DPZ, najmä údaje z hyperspektrálneho snímkovania s najvyšším možným rozlíšením, údaje z ďalšieho leteckého meračského snímkovania mimo vegetačného obdobia ako i údaje laserového skenovania taktiež mimo vegetačného obdobia, družicové záznamy s vysokou rozlišovacou schopnosťou z vegetačného a mimo vegetačného obdobia, údaje z leteckého fotografovania podľa fenologických fáz v rôznych časových obdobiach a nakoniec údaje so špeciálneho laserového skenovania a snímkovania s extra vysokým rozlíšením minimálne 50 bodov na 1 m2. Dobre využiteľný zdroj informácii predstavuje historická ortofotomapa celého územia Slovenska z obdobia pred kolektivizáciou.

Všetky uvedené, ale aj ďalšie zdroje údajov a informácií sú štrukturované a publikované moderným spôsobom cez webové portály tak, aby mohli byť využívané študentami vo všetkých formách a fázach štúdia (mapy.tuzvo.sk).