Geoinformatika

Štátna správa

INSPIRE

Úrad geodézie kartografie a katastra SR

Topografický ústav plukovníka Jána Lipského

Národné lesnícke centrum, Zvolen

Štátna ochrana prírody SR

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenský hydrometeorologický ústav

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Slovenská správa ciest

Slovenský vodohospodársky podnik

Ministerstvo vnútra SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Samospráva

Organizácie

Standardizácia

Geografické údaje

Open Data

Participatívny GIS