Študijný program Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

Problematika geodézie, kartografie, diaľkového prieskumu Zeme, tematického mapovania a priestorového modelovania má na Lesníckej fakulte TU Zvolen bohatú tradíciu, ktorá sa dlhodobo premieta do obsahu štúdia lesného inžinierstva. V minulosti to bolo hlavne vo forme špecializácie záverečnej časti štúdia a neskôr poskytovaním študijného programu Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve (GMTL), ktorý Lesnícka fakulta TU Zvolen viac ako 10 rokov úspešne realizuje v odbore Lesníctvo.

Program GMTL poskytuje štúdium zamerané na aplikácie geoinformatiky v oblasti lesného hospodárstva, pôdohospodárstva, ekológie a ochrany prírody, manažmentu prírodných zdrojov a krajiny. Tiež umožňuje rozvíjať vedeckú školu, ktorá už v minulosti preukázala svoju životaschopnosť a má ohlas na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Po absolvovaní štúdia absolvent dokáže analyzovať a riešiť základné a praktické, informačne, technicky, technologicky a organizačne orientované úlohy pri vytváraní, spracovaní, analýze a využívaní geografických informácii a na ich spracovanie vhodných technológii a informačných systémov v širokom spektre aplikačných oblastí. Jeho odborný profil je preto zameraný na získanie potrebných teoretických a praktických vedomostí a poznatkov z odboru geodézie a kartografie ako aj informatického, technického a technologického základu geoinformatiky. Tieto sú doplnené nevyhnutným rozsahom súvisiacich a doplňujúcich vedomostí a poznatkov z geografie. Zároveň má primerané vedomosti, schopnosti a zručnosti z aplikačných oblastí s dôrazom na pôdohospodárstvo, manažment prírodných zdrojov a krajiny, štátnu správu a verejnú samosprávu. Získané vedomosti umožnia riadiť kolektívy pracovníkov. Dokáže aplikovať problémovo orientované prístupy, variantné riešenia a experimentálne overovania predpokladov. Získa tiež potrebné základy pre budovanie vedeckej perspektívy.

Výučba geoinformatiky prebieha v učebniach, laboratóriách a v teréne. Súčasťou výučby sú prednášky, cvičenia, semináre, terénne cvičenia, individuálne projekty a kvalifikačné práce. Do výučby sú prizývaní odborníci z najvýznamnejších domácich firiem v odbore i z prestížnych univerzít doma aj v zahraničí. Pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene slúžia modernizované internáty, študentská jedáleň, knižnica, športoviská, územie Vysokoškolského lesníckeho podniku, Arborétum Borová hora, študentské konferenčné centrum a ďalšie zariadenia.

Uplatnenie absolventov GMTL

  • Lesný podnik: zber a správa geografických údajov o lesných ekosystémoch, tvorba mapových výstupov, práca s LGIS, PGIS, údajmi katastra nehnuteľností, správa GIS lesného podniku, publikovanie výsledkov na internete, automatizácia geografických analýz (programovanie), práca s geografickými databázami (SQL).
  • Taxačná kancelária: príprava programov starostlivosti o lesy, terénny zber údajov, aktualizácia lesníckych máp, fotogrametria, import/export údajov, práca s LGIS, PGIS, práca s mapovými webovými službami.
  • Výskumné organizáce: fotogrametria, zber a správa geografických údajov o lesných ekosystémoch, príprava mapových výstupov, prehľady a štatistické výstupy, terénny zber údajov, príprava leteckého snímkovania, spracovanie údajov leteckého snímkovania a ALS, export/import údajov, publikovanie výsledkov na internete, automatizácia geografických analýz (programovanie), práca s geografickými databázami (SQL).
  • Akademická sféra: zber a spracovanie geografických údajov pre riešenie vedecko-výskumných projektov, geografické analýzy, spracovanie údajov z terénnych meraní, fotogrametria, blízka pozemná fotogrametria, TLS, ALS, DPZ, štatistické vyhodnotenie údajov, publikovanie výsledkov na internete, automatizácia geografických analýz (programovanie), práca s geografickými databázami (SQL), import/export údajov, práca s LGIS, PGIS, práca s mapovými webovými službami, výučba geoinformatiky.
  • Verejná správa (lesné hospodárstvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo, poľovníctvo), zber a spracovanie geografických údajov, práca s GIS, publikovanie údajov, geografické analýzy, príprava podkladov pre plánovanie.
  • Podnikateľské subjekty (firmy) v oblasti zberu a spracovania geografických údajov (pozemné letecké), geodézie, informatiky.