Nové formy výučby geoinformatiky na TU Zvolen

Základné údaje o projekte

Názov: Nové formy výučby geoinformatiky na TU Zvolen

Obdobie riešenia: 2013-2015

Financovanie: KEGA, Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Číslo projektu: 008TU Z-4/2013

Ciele projektu

Hlavným cieľom predloženého projektu je zavedenie metód a foriem vzdelávania s podporou moderných informačno-komunikačných technológií do výučby geoinformatiky na TU Zvolen.

Metódy a postupy e-learningu budú používané v kombinácií s tradičnými metódami výučby. Budú plniť objasňujúcu a doplňujúcu funkciu. Nové formy vzdelávania umožnia hlbšie pochopenie pojmov, kľúčových vlastností a obmedzení geoinformačných technológií, postupov zberu a spracovania geografických údajov, tvorivé aplikovanie nástrojov geografických informačných systémov pre riešenie vedecko-výskumných a praktických úloh.

Učebné materiály budú doplnené o najnovšie poznatky z oblasti geoinformatiky a upravené do podoby vhodnej na samostatné štúdium. Interaktívne prezentácie a prípadové štúdie budú slúžiť aj na posilnenie kritického myslenia a tvorivého prístupu k riešeniu problémov.

U študentov budú rozvíjané schopnosti správnej identifikácie problému a jeho riešenia prostriedkami geografických informačných systémov. Nové formy vzdelávania by mali prispieť aj zvýšeniu záujmu študentov o geoinformatiku, motivovať ich k samostatnej práci a doplňujúcemu štúdiu.

Riešiteľský kolektív

 • Mgr. Milan Koreň, PhD., vedúci projektu
 • prof. Ing. Ján Tuček, CSc., zástupca vedúceho projektu
 • Ing. Róbert Smreček, PhD.
 • doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.
 • Ing. Monika Koreňová, PhD.
 • Ing. Rudolf Navrátil
 • Ing. Igor Gallay, PhD.
 • Ing. Andrea Majlingová, PhD. (2013-2014)
 • Ing. Ivan Pôbiš (2013)

Harmonogram

 • 2013: obstaranie technického a programového vybavenia, obstaranie odbornej literatúry, grafický design, návrh obsahu, implementácia portálu, naplnenie portálu základnými údajmi a dokumentmi
 • 2014: príprava modelov 3D, vypracovanie prípadových štúdií, vytvorenie interaktívne prezentácie naplnenie obsahu portálu
 • 2015: odborný seminár k výučbe geoinformatiky s podporou IKT, vypracovanie prípadových štúdií vytvorenie a sprístupnenie modelov pre virtuálnu jaskyňu, doplnenie portálu, sprístupnenie digitálnych dokumentov

Prínosy

 • Hmotné
  • Vytvorenie a naplnenie portálu pre podporu výučby geoinformatiky na TU Zvolen
  • Vytvorenie a sprístupnenie učebných podpôr v digitálnej forme
  • Vytvorenie video-návodov na cvičenia
  • Prípadové štúdie
  • Trojrozmerné modely krajiny pre tlač a virtuálnu realitu
  • Sprístupnenie informácií a výstupov z realizovaných projektov
  • Informácie o podujatiach orhanizovaných pre študentov
 • Nehmotné
  • Zavedenie metód e-learningu do výučbu geoinformatiky
  • Podpora samostatnej práce študentov
  • Rozvíjanie záujmu o štúdium
  • Zvýšenie atraktívnosti štúdia geoinformatiky
  • Doplnenie výučby o nové geoinformačné technológie

Výstupy

 • Publikačné
  • Milan Koreň, Geografický informačný systém ArcGIS. Vydala Technická univerzita vo Zvolene, 2014, 2, vydanie – prepracované, ISBN 978-80-228-2702-7, 120 str.
  • Milan Koreň, Ján Tuček, Igor Gallay, Martin Mokroš. Výučba geoinformatiky s podporou IKT. Zborník príspevkov z konferencie Praktické využití GIS v lesníctví a zemědělství, 26.02.-27.02.2015, Mendelova univerzita, Brno
  • Milan Koreň, Igor Gallay. E-learning vo výučbe geoinformatiky na Technickej univerzite vo Zvolene. Zborník príspevkov z Konference eLearning 2015, 11.11.-12.11.2015, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a Managementu
  • Milan Koreň, Martin Mokroš. Kartografická vizualizáciapriestorovej distribúcie študentov vysokej školy. Geodetický a kartografický obzor, v tlači
 • Prípadové štúdie
  • Modelovanie rizika vzniku lavín, Dalibor Nedeľka, Milan Koreň, 2014
  • Modelovanie potenciálnej erózie pôdy, Igor Gallay, 2014
  • Model šírenia lykožrúta smrekového v prostredí GIS, Martin Mokroš, Milan Koreň, Rastislav Jakuš 2014, prilohy, poster
  • Umiestnenie skládky komunálneho odpadu, Igor Gallay, 2015
  • Modelovanie množstva dopadnutého slnečného žiarenia, Igor Gallay, 2015
  • Vymedzenie záplavového územia, Igor Gallay, 2015
 • Video-návody na cvičenia
  • Základy GIS
  • Prevádzka GIS
  • Aplikácie GIS
 • Učebné podpory
 • 3D modely
 • Seminár Nové formy výučby geoinformatiky
 • Portál pre podporu výučby geoinformatiky na TU Zvolen

Prezentácia projektu

Prezentácia projektu na záverečnej obhajobe, 11.01.2016