eGIS portál

Projekt eGIS Portál bol realizovaný Laboratóriom geoinformatiky Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku (SAGI). Projekt spolufinancovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Ciele projektu

 1. Návrh a realizácia eLearnigového portálu geografických informačných systémov pre GIS Laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene.
 2. Prebudovanie portálu Slovenskej asociácie pre geoinformatiku (SAGI). Doplnenie obsahu, rozšírenie množstva poskytovaných informácií, zabezpečenie pravidelnej aktualizácie stránok.

Portály na seba nadväzovali a vzájomne dopĺňali svoj obsah. eGIS portál Laboratória geoinformatiky bol zameraný na podporu vzdelávania v oblasti GIS a DPZ, preto bol vytvorený a udržiavaný na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Bol zapojený do procesu výučby GIS a DPZ v rámci ktorého mal byť v ďalšom období aktualizovaný a rozširovaný.

Portál SAGI mal slúžiť ako otvorená platforma pre riešenie aktuálnych problémov využívania geografických informácií. Kvôli zabezpečeniu celoplošného a viac odvetvového vplyvu, bude realizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku a prizvanými odborníkmi. Rozšírením a doplnením funkcionality sa portál bude môcť stať zdrojom aktuálnych informácií z oblasti geoinformatiky, ako aj komunikačným priestorom pre diskusiu o aktuálnych problémoch spracovania geografických informácií, ktorý bude otvorený pracovníkom verejnej správy, akademickej sféry, privátneho sektora i širokej verejnosti.

Cieľové skupiny

 1. Študenti všetkých foriem štúdia na vysokých školách odborov zameraných na geoinformatiku.
 2. Študenti vyšších ročníkov stredných škôl so zameraním na informatiku, geografiu a geodéziu.
 3. Učitelia stredných a vysokých škôl.
 4. Pracovníci štátnej správy a samosprávy, zamestnanci súkromných spoločností, výskumných ústavov a akademickej sféry.
 5. Odborná verejnosť.

Riešitelia

Na riešení projektu, vytvorení a naplnení portálu, príprave materiálov spolupracovali viacerí odborníci z oblasti geografických informačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme.

Zodpovedný riešiteľ

 • Mgr. Milan Koreň, PhD.

Spoluriešitelia a autori textov

 • prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
 • prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
 • prof. Ing. Štefan Žihlavník, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
 • RNDr. Tomáš Hlásny, Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
 • Ing. Marek Fabrika, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
 • Ing. Roman Sitko, Technická univerzita vo Zvolene
 • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • Ing. Ivana Ivánová, PhD., STU Bratislava
 • Mgr. Miloslav Ofúkaný, ÚGKK SR, Bratislava
 • Ing. Vladimír Papaj, Technická univerzita vo Zvolene
 • Ing. Andrea Majlingová, Technická univerzita vo Zvolene
 • PaedDr. Miloslava Súdolská, UMB Banská Bystrica

Študenti TU vo Zvolene (texty, programovanie, grafická úprava)

 • Andrej Bohdaň
 • Marek Gajdoš
 • Peter Kapusta
 • Michal Krčmárik
 • Peter Krivuš
 • Ivan Pakši
 • Michal Štiffel

Sekcia NGII

 • Mgr. Miloslav Ofúkaný, ÚGKK SR, Bratislava
 • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Sekcia Štandardizácia

 • Mgr. Miloslav Ofúkaný, ÚGKK SR, Bratislava
 • Ing. Ivana Ivánová, PhD., STU Bratislava

Sekcia Výučba GIS

 • Ing. Andrea Majlingová, Technická univerzita vo Zvolene
 • PaedDr. Miloslava Súdolská, UMB Banská Bystrica

Sekcia OSS GIS

 • Ing. Vladimír Papaj, Technická univerzita vo Zvolene

e-Portál

 • Peter Kapusta
 • Michal Krčmárik
 • Peter Krivuš
 • Ivan Pakši

Priebeh

Rok 2007
Staršia verzia DNN 2.0 definitívne doslúžila. Je potrebné ju nahradiť novou DNN 4.1. Má viacej funkcií a modulov, poskytuje širšie možnosti editovania, je užívateľsky prívetivejšia. Obsah sa však nedá automaticky previesť, je medzi nimi príliš veľký rozdiel. Texty aj obrázky sme museli preniesť manuálne.

Rok 2006
December
Z technických a organizačných dôvodov musíme presunúť stránky na spoločný portál SAGI. Poriadne narástol aj objem dokumentov, takže ušetríme aj nejaké miesto na disku.

November
Kolegovia z Bratislavy urobili dva pekné semináre o GIS-och v samospráve a vo vodnom hospodárstve. Sponzorom a spoluorganizátorom ďakujeme za podporu a spoluprácu. Milo Ofúkaný doplnil informácie, príspevky a fotografie na stránky.

Február
V uplynulom roku sme mali niekoľko akcií a v tom nastávajucom budú ďalšie. Musíme preorganizovať informácie o nich a rozdeliť ich podľa období aby sa v nich dalo orientovať. Budeme mať priestor aj na ďalšie roky.

Rok 2005
December
Pomaly nám dochádza voľné miesto na disku. Spolu s portálom SAGI už zaberáme 100MB. Zvyšujeme kapacitu na 150MB.

November
Napĺňame jednotlivé sekcie. Postupne sa pridávajú texty aj do ďalších sekcií (NGII, Štandardizácia, Výuka GIS).
Naši študenti kompletujú Tézy GIS, pracuje sa aj na ďalších odborných textoch.

Október
Pokračujú práce na zostavovaní sekcií OSS GIS, NGII, Štandardizácia, Výuka GIS. Najďalej pokročili práce na sekcii OSS GIS, ktorá je už takmer naplnená. Je potrebné ju dopracovať a doplniť ďalšie systémy s otvoreným zdrojovým kódom. Ostatné sekcie majú mierne zdržanie. Boli urobené návrhy sekcií, ktoré je potrebné začať napĺňať textami a obrázkami.
Hľadáme študentov na spoluprácu na vytváranie web stránok a grafický design. Výdatne nám pomáha doc. Pančík, vedúci Katedry informatiky a automatizačnej techniky.
Interným aj externým študentom GIS dávame k dispozícii nové digitálne učebné texty.

September
Bol zostavený obsah publikácie „Aplikácie GIS v lesníctve“. Bude zostavená ako súborné dielo autorov z oblasti GIS a DPZ. Pôvodne sme zvažovali vytvorenie všeobecnejšie zameranej publikácie. Prieskum internetových zdrojov však ukázal, že sa dá nájsť relatívne veľa materiálov venovaných základom GIS. Vhodnejšie sa preto javia materiály pre pokročilých študentov a diplomantov. Obsah nie je definitívny, silne závisí od časových možností autorov.
V spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou bude zakúpený prístup k elektronickým časopisom.

August
Boli vytvorené pracovné skupiny pre jednotlivé sekcie portálu.
Sekcie NGII a Štandardizácia bude koordinovať Mgr. Miloslav Ofúkaný.
Sekciu OSS GIS navrhne a bude implementovať Ing. V. Papaj.
Sekciu Výuka GIS pripraví Ing. Majlingová.
Začíname s prípravou nových učebných textov v digitálnej forme. Vyskytujú sa menšie technické problémy s prechodom na nový systém IDRISI 32.

Júl
Bola urobená pilotná implementácia eGIS portálu v prostredí DotNetNuke. Testujeme prepojenie na databázu, nastavenie modulov, zriaďovanie užívateľských účtov, prideľovanie prístupových práv. Vyskytli sa problémy s umiestňovaním obrázkov a formátovaním textov. Sú potrebné menšie úpravy stránok.

Výstupy