Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine

Základné údaje o projekte

Obdobie riešenia: 2011-2015

Rozpočet: 4 064 989,26 €

Projektový manažér: prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Partner: Národné lesnícke centrum vo Zvolene

Stránky projektu: gis.tuzvo.sk/cex/

Ciele projektu

Cieľom projektu je podporenie výskumu za účelom skvalitnenia rozhodovacích procesov pri obhospodarovaní lesa v krajine na báze geoinformatiky. Projekt pozostáva zo štyroch špecifických cieľov, v rámci ktorých sa dobuduje a modernizuje technická infraštruktúra pre vytvorenie podmienok na výpočtovo náročné spracovanie a uloženie progresívnych údajov DPZ, simulácie krajinno-ekologických systémov, aplikácie metód a princípov precízneho lesníctva, podporu rozhodovania pri obhospodarovaní lesa v krajine s hlavným zameraním na lesné ekosystémy a zabezpečia sa špecifické progresívne údaje DPZ. Projekt je rozdelený na štyri špecifické ciele, ktoré sú napĺňané pomocou 13 aktivít. Na odbornom riešení cieľov projektu sa podieľa 110 riešiteľov. Administratívnu časť projektu zabezpečuje sedem pracovníkov.

Špecifické ciele

  1. Dobudovanie technickej infraštruktúry centra
  2. Dátová podpora činnosti centra
  3. Podpora excelentného výskumu v oblasti pôsobenia centra
  4. Podpora organizačných, aplikačných a diseminačných aktivít centra