Dôležité termíny:

15.5. 2018 Prihlásenie abstraktov

30.5. 2018 Vyrozumenie o prijatí abstraktov a článkov

15.6. 2018 Zaslanie abstraktov a článkov do Kartografických listov

15.8. 2018 Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet

31.8. 2018 Registrácia účastníkov

6. - 7.9. 2018 Termín konania konferencie

Zameranie konferencie

Konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií pôvodne organizovaných striedavo v ČR a SR. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ale zároveň ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi.

 • Tematické okruhy:
 • 1. Mapovanie a zber dát pre GIS
 • 2. Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
 • 3. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
 • 4. Ďiaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
 • 5. Geopriestorové analýzy a modelovanie
 • 6. Mobilné aplikácie
 • 7. Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
 • 8. Informačné systémy o území a kataster
 • 9. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah

Organizátori

Kartografická spoločnosť GgU SAV Lesnícka fakulta TU Zvolen

Partneri

Registrácia

Prihlásenie účastníkov a príspevkov vrátane abstraktov prebieha elektronicky prostredníctvom registračného formulára:

Šablóny:

Publikovanie príspevkov

Príspevky/abstrakty budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov s prideleným ISBN. Vybrané články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/. Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne a termíne (najneskôr do 15.6.2018) na adresu: kartografickelisty@gmail.com.

Možnosti prezentácie: prednáška alebo poster.

Predbežný program

6.9. 2018 - štvrtok

8,30
9,30 - 9,45
9,45 - 10,45
10,45 - 11,15
11,15 - 12,15
12,15 - 14,00
14,00 - 15,00
15,30 - 16,00
16,00 - 17,30
19,00

začiatok registrácie
otvorenie konferencie
prednášky v pléne
prestávka
prednášky v pléne
obed
prednášky v pléne
prestávka
prednášky v pléne
spoločenský večer

POSTEROVÁ sekcia - celý deň

7.9. 2018 - piatok

9,00 - 12,00
12,00 - 13,30
13,30 - 16,00
16,00 - 16,30

prednášky v pléne
obed
prednášky v pléne
ukončenie konferencie

POSTEROVÁ sekcia - celý deň

Organizačné pokyny

1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:

 • 70€/osoba - člen KS SR
 • 70€/osoba - autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)
 • 80€/osoba - nečlen KS SR
 • 20€/osoba - študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10€/osoba - čestní členovia KS SR, dôchodcovia

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • - náklady na organizovanie konferencie,
 • - občerstvenie počas rokovania,
 • - vydanie tlačeného zborníka abstraktov,
 • - spoločenský večer.

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:

 • - doprava,
 • - ubytovanie,

2. PLATBY

- bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1, pobočka Gorkého 9, Bratislava:

 • - IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112
 • - BIC: SUBA SK BX
 • - variabilný symbol 201822
 • - doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
- pri registrácii v hotovosti
- nie sme platcami DPH

3. UBYTOVANIE

Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Možnosti ubytovania:

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Slovenská republika

Kontaktná adresa

Ing. Michal Antal
e-mail: xantalm1@tuzvo.sk

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
B-blok, 1.poschodie, č.dverí B-119
č.tel.: +421-(0)45-5206 309