Dôležité termíny:

1.4. 2019 zaslanie prihlášok vrátane abstraktov

7.4. 2019 zaslanie prihlášok vrátane abstraktov

6.5. 2019 uzávierka pre odoslanie príspevkov

17.5. 2019 Fórum mladých geoinformatikov 2019

PROGRAM A ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PRÍSPEVKOV FMG 2019!!!

FOTOGALÉRIA FMG 2019!!!

Zameranie konferencie

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu príspevkov interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a iných príbuzných odborov alebo ich aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy, Geodetický a kartografický obzor (GaKO) a Geographia Cassoviensis.

Organizátori

SAGI Lesnícka fakulta TU Zvolen

Partneri

GEOTRONICS DATALAN PHOTOMAP ERASMUS GEOTECH RIMPRUNUS OSTRÁ spol s.r.o. BARTO st. KL GAKO geographia cassoviensis GISSERVICES TABLANO LESYSR TUZVO Geoinformatika.sk Amavet 962

Registrácia

Príspevok je potrebné zaslať do 6.5. 2019 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii posterov je maximálne 8 strán a pre prezentácie maximálne 10 strán. Čas vymedzený pre prezentáciu príspevku je max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade záujmu o publikovanie posielajte vyplnené šablóny na adresu fmg@tuzvo.sk

Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok.

Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 5€ (občerstvenie, spoločný obed, propagačné materiály), pre študentov je pasívna účasť bezplatná.

Prihlásenie účastníkov a príspevkov vrátane abstraktov prebieha elektronicky prostredníctvom registračného formulára:

Šablóny:

Publikovanie príspevkov

V prípade záujmu autorov budú príspevky ponúknuté odborným časopisom na publikovanie.

Prehľad predchádzajúcich ročníkov je dostupný na portáli geografických informačných systémov pre GIS Laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene www.gis.tuzvo.sk/fmg

Publikovanie v časopise Kartografické listy

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2019 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Publikovanie v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2019 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Publikovanie v časopise Geographia Cassoviensis

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2019 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise. Od roku 2016 je časopis zaradený v databázach SCOPUS.

Organizačné pokyny

1. UBYTOVANIE

V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandardná časť internátu). Kategóriu ubytovania prosím uveďte v poznámke registračného formulára.

Možnosti ubytovania:

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Slovenská republika

Kontaktná adresa

Ing. Milan Hunčaga
e-mail: milanhuncagaml@gmail.com

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
B-blok, 1.poschodie, č.dverí B-119
č.tel.: +421-(0)45-5206 288