Dôležité termíny:

1.4. 2019 zaslanie prihlášok vrátane abstraktov

6.5. 2019 uzávierka pre odoslanie príspevkov

17.5. 2019 Fórum mladých geoinformatikov 2019

Zameranie konferencie

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu príspevkov interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a iných príbuzných odborov alebo ich aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy, Geodetický a kartografický obzor (GaKO) a Geographia Cassoviensis.

Organizátori

SAGI Lesnícka fakulta TU Zvolen

Partneri

KL GAKO geographia cassoviensis

Registrácia

Príspevok je potrebné zaslať do 6.5. 2019 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii posterov je maximálne 8 strán a pre prezentácie maximálne 10 strán. Čas vymedzený pre prezentáciu príspevku je max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade záujmu o publikovanie posielajte vyplnené šablóny na adresu fmg@tuzvo.sk

Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok.

Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 5€ (občerstvenie, spoločný obed, propagačné materiály), pre študentov je pasívna účasť bezplatná.

Prihlásenie účastníkov a príspevkov vrátane abstraktov prebieha elektronicky prostredníctvom registračného formulára:

Šablóny:

Publikovanie príspevkov

V prípade záujmu autorov budú príspevky ponúknuté odborným časopisom na publikovanie.

Prehľad predchádzajúcich ročníkov je dostupný na portáli geografických informačných systémov pre GIS Laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene www.gis.tuzvo.sk/fmg

Publikovanie v časopise Kartografické listy

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2019 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Publikovanie v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2019 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Publikovanie v časopise Geographia Cassoviensis

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2019 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise. Od roku 2016 je časopis zaradený v databázach SCOPUS.

Organizačné pokyny

1. UBYTOVANIE

V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandardná časť internátu). Kategóriu ubytovania prosím uveďte v poznámke registračného formulára.

Možnosti ubytovania:

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Slovenská republika

Kontaktná adresa

Ing. Milan Hunčaga
e-mail: milanhuncagaml@gmail.com

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
B-blok, 1.poschodie, č.dverí B-119
č.tel.: +421-(0)45-5206 288