Loading...
 
 • World
  • No language is assigned to this page.

Základy GIS


Image
Cieľom predmetu Základy GIS je poskytnúť teoretické základy geoinformatiky a geografických informačných systémov (GIS), prakticky zvládnuť základné funkcie výučbového systému IDRISI.

Obsah prednášok

 1. Úvod do problematiky geografických informácii (GI) a geografických informačných systémov (GIS). Širšie súvislosti problematiky. Mapy, priestorové informácie. Historický vývoj. Geografické informačné systémy. Vzťah GIS k iným počítačovým systémom. Sociálne zázemie oblasti.
 2. Základy geoinformatiky – organizácia priestorových údajov na počítači. Špecifiká geografických údajov. Úrovne abstrakcie. Prístup – práca so súbormi, prístup databázový. Klasické databázové modely. Výhody a nevýhody jednotlivých modelov. Vývojové generácie GIS. Posledný vývoj v oblasti štrukturovania údajov.
 3. Uloženie údajov vo vektorovej reprezentácii. Reprezentácia údajov v GIS. Princípy vektorovej reprezentácie. Údajové modely. Známe aplikácie údajových modelov. Vzťah k databázovým systémom. Výhody a nevýhody vektorovej reprezentácie údajov.
 4. Uloženie údajov v rastrovej reprezentácii. Princípy rastrovej reprezentácie. Možnosti datovania. Metódy kompresie údajov. Výhody a nevýhody rastrovej reprezentácie údajov. Výber údajových štruktúr, integrácia prostredí vo veľkých systémoch. Integrácia štruktúr údajov.
 5. Digitálne modely reliéfu - povrchy. Spojitá a nespojitá informácia. Digitálne modely reliéfu. Rastrové výškové modely. Nepravidelné trojuholníkové siete. Tvorba modelov reliéfu. Využitie modelov reliéfu. Aplikácie v lesníctve. Aplikácie v ochrane prírody.
 6. Zdroje údajov pre GIS a spôsoby ich vstupu do systémov. Organizácie činnosti v projektoch. Vstup geometrických údajov. Vstup údajov z geodetických meraní a GPS. Vstup údajov z fotogrametrických meraní. Vstup údajov z DPZ. Vstup údajov z kartografických zdrojov. Budovanie topologických vzťahov. Vstup atribútových údajov. Štandardizácia geografických údajov.
 7. Reštrukturalizácia údajov. Reštrukturalizácia údajov. Manipulácia s údajmi. Zmeny v lokalizácii. Generalizácia a zmeny mierky. Konverzie reprezentácii.
 8. Analýzy geografických údajov v prostredí GIS. Rozdelenie analýz. Analytické nástroje. Dopyty na databázu, prehľadávanie. Prekrytie informačných vrstiev. Mapová algebra. Vzdialenostné operátory. Funkcie šírenia. Analýzy sietí. Analytické operácie.
 9. Digitálne spracovanie obrazov. Vzťahy GIS a DPZ. Definícia obrazu. Reprezentácia obrazu. Diaľkový prieskum Zeme. Digitálne spracovanie obrazov. Vylepšovanie obrazu. Klasifikácia obrazu. Transformácia obrazu.
 10. Vizualizácia údajov a tvorba výstupov. Počítačová grafika a vizualizácia údajov. Výber spôsobu prezentácie údajov a výsledkov ich analýz. Druhy výstupných produktov. Postup tvorby analógových výstupov. Interaktívne výstupy. Periférne zariadenia.


Image

Odporúčaná literatúra


Image

Zápočet

 1. účasť na cvičeniach
 2. odovzdanie zadaného projektu (súbory podľa zoznamu)
 3. minimálne 60% bodov z písomných prác

Písomné práce

 • Kontrolné písomné práce
  • 8x za semester
  • zo všetkých predchádzajúcich cvičení
  • 4 otázky po 1 bod
  • za celý semester maximálne 32 bodov
 • Zápočtová písomná práca
  • zápočtový týždeň
  • 3 príklady po 9 bodov, 1 otázka za 6 bodov, 5 otázok po 3 body
  • spolu maximálne 48 bodov
 • za celý semester spolu maximálne 80 bodov, potrebujete min. 60% t. j. 48 bodov

Skúška

 • ústna odpoveď na 2 náhodne vybraté otázky (príprava na počítači 20 min.) alebo počítačový test 20 otázok/20 minút
 • minimálne 60%
 • výsledná známka sa vypočíta ako priemer úspešnosti písomných prác a úspešnosti ústnej odpovede, napr. ak písomné práce študent mal na 75% a ústnu odpoveď na 85%, výsledná známka je C/80

Na stiahnutie


Image

Prednášky

Video-návody

Video-návody k cvičeniam nájdete v MS Teams, súbory v skupine pre prednášky (LF ZGIS-I Pr).