Loading...
 

Stretnutie užívateľov IDRISI 2010

11. Stretnutie užívateľov produktov Idrisi a ESRI 2010


Dátum: 26.03.2010
Miesto: TU Zvolen

Podujatie organizovalo Spojené České a Slovenské regionálne centrum IDRISI pri MZLU v Brne a TU vo Zvolene.

Program

 • 10.00 hod Otvorenie stretnutia
 • 10.15 – 11.45 I. blok príspevkov
 • 10.15 – 10.30 Šinka, K.: Možnosti výpočtu topografického LS faktora v prostredí IDRISI a ESRI (SPU v Nitre)
 • 10.30 – 10.45 Blišťan, P.: Analýza a modelovanie geologických objektov nástrojmi ArcGIS (TU Košice)
 • 10.45 – 11.00 Kožiaková Ľ., Blišťan, P.: Modelovanie kvalitatívnych parametrov ložiska hnedého uhlia Nováky v prostredí ArcGIS (TU Košice)
 • 11.00 – 11.15 Kirov, B., Blišťan, P.: Modelovanie faktorov ovplyvňujúcich vznik povodní v ArcGIS (TU Košice)
 • 11.15 – 11.30 Lieskovský J.: Použitie modelu WaTEM/SEDEM pri hodnotení eróznoakumulačných procesov v podmienkach Slovenska (ÚKE SAV)
 • 11.30 – 11.45 Pôbiš, I., Kajba, M., Jankovič, J.: ESRI technológie v Informačnom systéme lesníckeho výskumu (NLC Zvolen)
 • 11.45 – 12.30 Prestávka na obed
 • 12.30 – 13.30 II. blok príspevkov
 • 12.30 – 12.45 Miřijovský, J.: Využití laserových dat při studiu vegetace (UP Olomouc)
 • 12.45 – 13.00 Klimánek, M.: : Možnosti hodnoceni krajinnych metrik v Idrisi (MU Brno)
 • 13.00 – 13.15 Mikita, T.: Výpočet stupne provetrávaní reliefu ČR v Idrisi (MU Brno)
 • 13.15 – 13.30 Misáková, L.: Klasifikační stromová analýza (CTA) pro zpracování obrazu (MU Brno)
 • 13.30 – 13.45 Gallay, I., Galayová, Z.: Stanovenie a interpretácia vybraných morfometrických vlastností reliéfu pre potreby krajinno-ekologického plánovania (TU Zvolen)
 • 13.45 – 15.00 III. blok príspevkov
 • 14.00 – 14.15 Sedliak, M.: Produkty a novinky spoločnosti Clark Labs (TU Zvolen)
 • 14.15 – 14.30 Majlingová, A.: DPZ s Idrisi Taiga (TU Zvolen)
 • 14.30 – 14.45 Rapant, P.: Výuka geoinformatiky na VŠB-TU Ostrava (VŠB-TU Ostrava)
 • 14.45 – 15.00 Koreň, M., Tuček, J., Smreček, R.: Výuka GIS na TU vo Zvolene (TU Zvolen)
 • 15.00 hod Ukončenie stretnutia
 • 15.15 hod. Stretnutie vedenia SAGI