Loading...
 

Publikácie 2012

SOĽANKA, Jakub. Tvorba pravých ortofotomáp zo snímok s rôznym prekrytom. In Zborník anotácií 52. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 11.4. 2012. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. ISBN 978-80-228-2348-7, s. 44-45.

KAMENSKÝ, Peter. Mapovanie holín a porastových okrajov technológiou GNSS. In Zborník anotácií 52. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 11.4. 2012. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. ISBN 978-80-228-2348-7, s. 45.

Implementation of DSS tools into the forestry practice: 1. international scientific conference: Zvolen, May 10-12th, 2012. Eds. Róbert Smreček, Maroš Sedliak, Andrea Majlingová. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2012. 43 p. ISBN 978-80-228-2354-8.

TUČEK, Ján. Geoinformatics and decision support as a basis and perspective of precision forestry. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: 1. international scientific conference. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2012. ISBN 978-80-228-2354-8, p. 11.

SITKO, Roman - SCHEER, Ľubomír. Decision support and avalanche control role of the forest evaluation. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: 1. international scientific conference. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2012. ISBN 978-80-228-2354-8, p. 15.

SAČKOV, Ivan - SMREČEK, Róbert - KARDOŠ, Miroslav. Data sources from airborne laser scanning usable in decision support system in forest and landscape management. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: 1. international scientific conference. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2012. ISBN 978-80-228-2354-8, p. 23.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SEDLIAK, Maroš. Application of DSS tool in the assessment of forest negative factors occurrence. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: 1. international scientific conference. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2012. ISBN 978-80-228-2354-8, p. 25.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Problematika katastrálneho mapovania v lesných porastoch. Rec. Štefan Sokol, Anton Žíhlavník. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 80 s. ITMS 26220120069. ISBN 978-80-228-2367-8.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SMREČEK, Róbert - SEDLIAK, Maroš. Geoinformatics in the disaster risk management: exercise workbook. Rec. Ján Tuček, Petr Rapant, Milan Koreň. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2012. 166 p. ERASMUS - 11203-1676/ZVOLEN01. ISBN 978-80-228-2395-1.

CHUDÝ, František - KARDOŠ, Miroslav - ŠADIBOL, Jozef. Digitálna fotogrametria neoddeliteľná súčasť lesníckeho mapovania. Rec. Štefan Žíhlavník, Kamil Fako. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 85 s. VEGA 1/0560/09. ISBN 978-80-228-2314-2.

TUČEK, Ján - NAVRÁTIL, Rudolf - PÔBIŠ, Ivan. Project INTEGRAL - future-oriented integrated management of European forest landscapes. In Enviro-i-Fórum 2012: odborné fórum o environmentálnej informatike, Technická univerzita, Zvolen 12.-13. jún 2012 - Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2012. ISBN 978-80-89503-21-6, s. 99.

SMREČEK, Róbert. Letecké laserové skenovanie s nízkou hustotou bodov a jeho možnosti využitia v lesníctve. In Enviro-i-Fórum 2012: odborné fórum o environmentálnej informatike, Technická univerzita, Zvolen 12.-13. jún 2012 - Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2012. ISBN 978-80-89503-21-6, s. 103. ITMS 26220120069.

KARDOŠ, Miroslav - SOĽANKA, Jakub. Využitie rozdielnych výškových modelov pri automatizovanej tvorbe verných ortofotosnímok. In Aktivity v kartografii: venované pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc. 2012. - Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2012. ISBN 978-80-89060-21-4, s. 98-110.

CHUDÝ, František - ŠADIBOL, Jozef. Farebné ortofotomozaiky získané z multispektrálnych snímok ako kartografický informačný zdroj v oblasti lesníctva. In Aktivity v kartografii: venované pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc. 2012. - Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2012. ISBN 978-80-89060-21-4, s. 74-86. ITMS 26220120069.

SMREČEK, Róbert - SEDLIAK, Maroš. Lesná cestná sieť a účelové objekty - mapovanie a tvorba databázy. In Sympozium GIS Ostrava 2012 - proceedings. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2546-5. ISSN 1213-2454, 10 s. VEGA 1/0764/10.

SMREČEK, Róbert. Určenie výšky porastu pomocou leteckého laserového skenovania. In Sympozium GIS Ostrava 2012 - proceedings. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2546-5. ISSN 1213-2454, 4 s. ITMS 26220120069.

SMREČEK, Róbert. Utilization of ALS data for forestry purposes. In GI_Forum 2012: geovisualization, society and learning. - Berlin: Herbert Wichmann Verlag, 2012. ISBN 978-3-87907-521-8, s. 365-375. ITMS 26220120069.

SITKO, Roman. Avalanche forecasting system for the forest managers - common aspects. In Advances in avalanche forecasting: 22nd of October 2012 Podbanské, Slovakia, 2012, p. 58-60. ITMS 26220120069.

TUČEK, Ján - KOREŇ, Milan - ILAVSKÝ, Ján. Metodika analýzy dostupnosti zdrojov lesnej biomasy. In Biomasa a riziká pri jej spracovaní: zborník vedeckých prác. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. ISBN 978-80-228-2365-4, s. 77-90.

TUČEK, Ján - KOREŇ, Milan - SMREČEK, Róbert. Tvorba a využitie databázy lesnej cestnej siete v prostredí geoinformačných technológií. In Lesnícky časopis. ISSN 0323-1046, 2012, roč. 58, č. 1, s. 45-55. VEGA 1/0764/10.

KARDOŠ, Miroslav - ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Modern methods of data collection in Slovak forest management. In Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation. - Postdam: Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation, 2012. ISSN 0942-2870, s. 36-43. ITMS 26220120069.

SOĽANKA, Jakub. Vyhotovovanie pravých ortofotomáp zo snímok s rôznym prekrytom. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2012, roč. 54, suppl. 1, s. 101-110. ITMS 26220120069.

KURČÍKOVÁ, Miriama. Identifikácia hraníc a klasifikácia lesných pozemkov s využitím DPZ. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2012, roč. 54, suppl. 1, s. 159-169.

CHUDÝ, František - ŠADIBOL, Jozef - JAĎUĎOVÁ, Soňa. Možnosti využitia digitálnej fotogrametrie pri obnove katastrálneho operátu v lesnom prostredí. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2012, roč. 54, č. 3, s. 125-139. ITMS 26220120069.

CHUDÝ, František - TUNÁK, Daniel. Posúdenie vhodnosti použitia rôznych modifikácií merania polygónového ťahu pri zhusťovaní bodového poľa v lesníckom mapovaní. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2012, roč. 54, č. 3, s. 141-154. ITMS 26220120069.

SMREČEK, Róbert. Využitie dát leteckého laserového skenovania s nízkou hustotou bodov pre potreby lesného hospodárstva. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2012, roč. 54, č. 3, s. 155-167. ITMS 26220120069.

TUČEK, Ján - SUCHOMEL, Jozef - SLANČÍK, Martin. Functional terrain classification in the spatial decision support system environment. In Forests in the future - sustainable use, risks and challenges: international scientific conference - Belgrade: Institute of Forestry, 2012. ISBN 978-86-80439-33-4, p. 855-862. ITMS 26220120069 ; FP7 282887.

KLIMENT, Tomáš et al. Testovanie interoperability v oblasti geopriestorových informácií. In Enviromagazín: odborno-náučný časopis o životnom prostredí. ISSN 1335-1877, 2012, roč. 17, č. 5, s. 12-13.