Loading...
 

Publikácie 2016

SALOŇ, Šimon. Určovanie pozdĺžnych profilov pre rekonštrukciu lesných ciest metódou dynamickej pozemnej fotogrametrie. In Zborník anotácií 56. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 6.4.2016. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016. ISBN 978-80-228-2863-5, s. 32-33.

SALOŇ, Šimon. Vplyv spektrálneho rozlíšenia hyperspektrálnych záznamov na správnosť klasifikácie druhového zloženia drevín. In Zborník anotácií 56. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 6.4.2016. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016. ISBN 978-80-228-2863-5, s. 33.

SALOŇ, Šimon et al. Digitalizácia antropogénnych a prirodzených mikroforiem reliéfu metódou pozemnej fotogrametrie. In GIS Ostrava 2016. Geoinformatika pro společnost : symposium, 16.-18. března 2016. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3902-8. ISSN 1213-2454, 11 s. VEGA 1/0804/14.

SITKO, Roman et al. Effect of various climate databases on the results of dendroclimatic analysis. In Earth system dynamics. ISSN 2190-4979, 2016, vol. 7, issue 2, p. 385-395. VEGA 1/0281/11 ; VEGA 1/1130/12 ; VEGA 1/0008/13 ; VEGA 1/0463/14 ; VEGA 2/0101/14 ; VEGA 1/0589/15 ; VEGA 1/0367/16 ; APVV-0423-10 ; APVV-0131-11 ; APVV-0303-11 ; APVV-0480-12 ; APVV-0069-12. WOS, SCOPUS.

KOREŇ, Milan - MOKROŠ, Martin. Kartografická vizualizácia priestorovej distribúcie študentov vysokej školy. In Geodetický a kartografický obzor : recenzovaný odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. ISSN 1805-7446, 104, roč. 62, č. 6 (2016. KEGA 008TU Z-4/2013.

SMREČEK, Róbert - SAČKOV, Ivan - TUČEK, Ján. Vplyv priestorového rozlíšenia na identifikáciu pozície stromov z LiDARových dát. In GIS Ostrava 2016. Geoinformatika pro společnost : symposium, 16.-18. března 2016. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3902-8. ISSN 1213-2454, 7 s. VEGA 1/0953/13.

NIEDERHEISER, Robert - MOKROŠ, Martin - LANGE, Julia - PETSCHKO, Helene - PRASICEK Günther - ELBERINK, Sander Oude. Deriving 3D point clouds from terrestrial photographs - comparison of different sensors and software. In The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences. ISSN 2194-9034, 2016, volume XLI-B5, p. 685-692 SCOPUS.

MOKROŠ, Martin et al. Unmanned aerial vehicle use for wood chips pile volume estimation. In The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences. ISSN 2194-9034, 2016, volume XLI-B1, p. 953-956 APVV-0069-12. SCOPUS.

TOMAŠTÍK, Julián. "Smartfón" - pomocník lesníka? In Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. ISSN 1337-9712, 2016, roč. 72, č. 9, s. 20-21.

FABRIKA, Marek - VALENT, Peter - MOKROŠ, Martin. Forest landscape simulations in immersive virtual reality. In Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten : Sektion Ertragskunde, Tagungsbericht 2016. - Freiburg im Breisgau : Joachim Klädtke, 2016. ISSN 1432-2609, s. 77-80. VEGA 1/0618/12 ; APVV-0069-12 ; OPVaV-2009/5.1/03-SORO; KEGA 015TU Z-4/2014.

CHUDÝ, František et al. Analýza priestorových dát získaných elektronickým tachymetrom so zabudovanou fotokamerou. In GIS Ostrava 2016. Geoinformatika pro společnost : symposium, 16.-18. března 2016. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3902-8. ISSN 1213-2454, 8 s. VEGA 1/0804/14.

ČERŇAVA, Juraj - TUČEK, Ján. Využiteľnosť mobilných mapovacích systémov pri inventarizácii lesa. In GIS Ostrava 2016. Geoinformatika pro společnost : symposium, 16.-18. března 2016. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3902-8. ISSN 1213-2454, 7 s. VEGA 1/0953/13.

TUČEK, Ján - KARDOŠ, Miroslav - TOMAŠTÍK, Julián. Prvé skúsenosti s použitím neseného inerciálneho navigačného systému v lesnom prostredí. In Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. ISSN 0322-9688, 2016, roč. 61, č. 3, s. 203-212. VEGA 1/0953/13 ; ITMS 26220120069. SCOPUS.

ZÁPOTOCKÝ, Martin. Zobrazovanie digitálnych lesníckych máp na internete. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2016, roč. 58, č. 1, s. 87-100.

ZÁPOTOCKÝ, Martin - KOREŇ, Milan. Webová aplikácia pre sprístupnenie digitálnych máp Vysokoškolského lesníckeho podniku. In Kartografické listy. ISSN 1336-5274, 2016, roč. 24, č. 2, s. 103-111. APVV-0069-12.

SLATKOVSKÁ, Zuzana. Mapovanie lesných ciest z údajov leteckého laserového skenovania a snímkovania z nevegetačného obdobia. In Studentská konference Master 2016 : sborník abstraktů. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, s. 13-14