Loading...
 

Publikácie 2015

KURČÍKOVÁ, Miriama. Hodnotenie objektovo orientovanej klasifikácie lesných a nelesných plôch na leteckých snímkach s rôznym geometrickým rozlíšením. In Zborník anotácií 55. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 8.4.2015. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. ISBN 978-80-228-2737-9, s. 43.

KOREŇ, Milan et al. Use of terrestrial laser scanning to evaluate the spatial distribution of soil disturbance by skidding operations. In iForest - biogeosciences and forestry. ISSN 1971-7458, 2015, vol. 8, no. 3, p. 386-393 ITMS 26220120069. WOS, SCOPUS.

TUČEK, Ján et al. Decision support systems in Slovak forestry planning: a review. In Lesnícky časopis: vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. ISSN 0323-1046, 2015, roč. 61, č. 1, s. 19-30. SK-PT-0028-12 ; QJ1320230 ; COST Action FP 0804. SCOPUS.

TOMAŠTÍK, Julián - TUNÁK, Daniel. Compass measurement - still a suitable surveying method in specific conditions. In Geodesy and cartography. ISSN 2029-6991, 2015, vol. 41, issue 1, p. 31-40. VEGA 1/0804/14. SCOPUS.

TOMAŠTÍK, Julián. Presnosť buzolového merania s využitím prístrojov používaných v zostavách Field-Map. In Zprávy lesnického výzkumu: vědecký recenzovaný časopis. ISSN 0322-9688, 2015, roč. 60, č. 1, s. 73-80. VEGA 1/0804/14. SCOPUS.

SALOŇ, Šimon. Využitie hyperspektrálnych dát v kombinácii s výstupmi leteckého laserového scanu pri určovaní druhov drevín. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2015, roč. 57, suppl. 1, s. 145-159.

TOMAŠTÍK, Julián et al. Impact of point identification during stereophotogrammetric evaluation of forest environment. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015: informatics, geoinformatics and remote sensing. Sofia: STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-34-6. ISSN 1314-2704, p. 1097-1104. VEGA 1/0804/14. WOS, SCOPUS.

KARDOŠ, Miroslav et al. Digital aerotriangulation with support of GPS/IMU using aerial photos from large and medium format digital cameras. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015: informatics, geoinformatics and remote sensing. Sofia: STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-34-6. ISSN 1314-2704, p. 1035-1042. VEGA 1/0804/14. WOS, SCOPUS.

ŠILHÁN, Karel et al. Co předcházelo katastrofické reaktivaci sesuvu Ľubietová 1977? In Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014. Praha: Česká geologická služba, 2015. ISBN 978-80-7075-884-7. ISSN 0514-8057, s. 135-139. GA15-02067S ; APVV-0625-11 ; ITMS 26220120069. SCOPUS.

KARDOŠ, Miroslav. Digitálna fotogrametria a laserové skenovanie v lesníckom mapovaní. Bratislava, 2015. 95 s. Habilitačná práca, SvF STU Bratislava.

KURČÍKOVÁ, Miriama. Automatická identifikácia hraníc lesných porastov z materiálov digitálnej fotogrametrie a laserového skenovania. Školiteľ František Chudý. Zvolen, 2015. 141 s. LF-11108-8719. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

MICHŇOVÁ, Zuzana. Odvodenie vybraných stromových a porastových veličín metódami leteckého laserového skenovania. Školiteľ Ján Tuček. Zvolen, 2015. 113 s. LF-11108-12228. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

MOKROŠ, Martin. Uplatnenie pozemného laserového scanovania pri zisťovaní stavu lesa. Školiteľ Ján Tuček. Zvolen, 2015. 95 s. LF-11108-9377, VEGA 1/0953/13. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

KOREŇ, Milan et al. Výučba geoinformatiky s podporou IKT. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství: sborník příspěvků z konference 26.-27.2.2015 Mendelova univerzita v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-250-2, 3 s. KEGA 008TU Z-4/2013.

KOREŇ, Milan - GALLAY, Igor. E-learning vo výučbe geoinformatiky na Technickej univerzite vo Zvolene. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2015. - Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-615-5, s. 122-126. KEGA 008TU Z-4/2013.

ČERŇAVA, Juraj. Zisťovanie dendrometrických veličín pomocou údajov z mobilného mapovacieho systému. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2015, roč. 57, suppl. 1, s. 161-171. VEGA 1/0953/13.

SALOŇ, Šimon. Využiteľnosť hyperspektrálnych materiálov DPZ pri určovaní stromových charakteristík. In Zborník anotácií 55. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 8.4.2015. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. ISBN 978-80-228-2737-9, s. 20.

ČERŇAVA, Juraj. Zisťovanie stromových charakteristík pomocou údajov z mobilného mapovacieho systému. In GISáček 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3779-6, 10 s.

SALOŇ, Šimon. Kombinácia hyperspektrálnych materiálov DPZ a údajov leteckého laserového skenovania pri určovaní drevinového zloženia. In GISáček 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3779-6, 13 s.

SITKO, Roman. Hodnotenie protilavínovej funkcie lesa. In 90. výročie pádu najtragickejšej lavíny na Slovensku, Rybô, Veľká Fatra: zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 4. februára 2014 na Technickej univerzite vo Zvolene. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. ISBN 978-80-228-2850-5, s. 133-150. ITMS 26220120069 ; APVV-0069-12.

TUČEK, Ján et al. Participatívne scenáre a backcasting pri strategickom plánovaní obhospodarovania lesov. Rec. Róbert Marušák, Jaroslav Šálka. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. 332 s. 7FP INTEGRAL 282887. ISBN 978-80-228-2849-9.

KOŤKA, Vladimír - KOREŇ, Milan - IŽVOLTOVÁ, Jana. Geoinformatika pre inžinierov I. Rec. Dagmar Kusendová, Žofia Kuzevičová. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. 282 s. Vysokoškolské učebnice. ITMS 26110230079. ISBN 978-80-554-1145-3.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SEDLIAK, Maroš - GALLA, Štefan. Aplikácia dátového modelu pre rýchle posúdenie plošného rozmiestnenia automobilovej hasičskej technicky určenej na hasenie lesných požiarov. In Delta: vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. ISSN 1337-0863, 2015, roč. 9, č. 18, s. 20-26. ITMS 26220120069 ; VEGA 1/0953/13.

KOREŇ, Milan. Progresívne metódy zberu a spracovania geografických údajov v lesníctve. Ostrava, 2015. 96 s. Habilitačná práca, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta.