Loading...
 

Publikácie 2014

KURČÍKOVÁ, Miriama. Automatická identifikácia hraníc lesných porastov na digitálnych snímkach z nevegetačného obdobia. In Zborník anotácií 54. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 9.4.2014. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2636-5, s. 35.

MOKROŠ, Martin. Uplatnenie pozemného laserového skenovania pri zisťovaní stavu lesa. In Zborník anotácií 54. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 9.4.2014. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2636-5, s. 36.

SMAŽÁK, Ľubomír. Zvyšovanie efektívnosti merania hraníc lesných pozemkov s využitím metód družicovej a terestrickej geodézie. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2014, roč. 56, suppl. 1, s. 107-123.

SOĽANKA, Jakub. Priame georeferencovanie v digitálnej fotogrametrii. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2014, roč. 56, suppl. 1, s. 83-94.

MICHŇOVÁ, Zuzana. Špecifické metódy spracovania leteckých materiálov DPZ s vysokým priestorovým rozlíšením pre lesnícke účely. In Zborník anotácií 54. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 9.4.2014. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2636-5, s. 38.

SAČKOV, Ivan - SMREČEK, Róbert - TUČEK, Ján. Forest transportation survey based on airborne laser scanning data and GIS analyses. In GISscience & remote sensing. ISSN 1548-1603, 2014, vol. 51, no. 1, p. 83-98. ITMS 26220120069.

CHUDÝ, František et al. Detailed mapping of anthropogenic and natural micro-relief forms in forest stands. In GeoConference on informatics, geoinformatics and remote sensing : conference proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-12-4. ISSN 1314-2704, p. 137-144. ITMS 26220120069 ; VEGA 1/0804/14 ; KEGA 011TUZ-4/2012 ; KEGA 008TU Z-4/2014. WOS, SCOPUS.

CHUDÝ, František et al. Identification of historic roads in the forest landscape by modern contactless methods of large-scale mapping. In GeoConference on informatics, geoinformatics and remote sensing : conference proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-12-4. ISSN 1314-2704, p. 183-190. ITMS 26220120069 ; VEGA 1/0804/14 ; KEGA 011TUZ-4/2012 ; KEGA 008TU Z-4/2014. WOS, SCOPUS.

PAPAJ, Vladimír - SEDLIAK, Maroš - TUČEK, Ján. Vplyv vybraných morfometrických charakteristík na poškodenie lesa vetrom na území Nízkych Tatier. In Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. ISSN 0323-1046, 2014, roč. 60, č. 2, s. 88-93. VEGA 1/0953/13. SCOPUS.

SMAŽÁK, Ľubomír. Meranie hraníc lesných pozemkov s využitím metód družicovej a terestrickej geodézie pre zvyšovanie efektívnosti lesníckeho mapovania. In GIS Ostrava 2014. Geoinformatika v pohybu : symposium, 27.-29. ledna 2014 elektronický zdroj. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3310-1. ISSN 1213-239X, 12 s.

SOĽANKA, Jakub et al. Digitálna aerotriangulácia s podporou údajov GNSS a IMU. In GIS Ostrava 2014. Geoinformatika v pohybu : symposium, 27.-29. ledna 2014 elektronický zdroj. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3310-1. ISSN 1213-239X, 9 s.

SOĽANKA, Jakub - KURČÍKOVÁ, Miriama - CHUDÝ, František. Automatic classification of forest stand boundaries based on results of aerial photogrammetry. In GeoConference on informatics, geoinformatics and remote sensing : conference proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-12-4. ISSN 1314-2704, p. 55-62. ITMS 26220120069 ; VEGA 1/0804/14. WOS, SCOPUS.

PROKEŠOVÁ, Roberta et al. Kinematic behaviour of a large earthflow defined by surface displacement monitoring, DEM differencing, and ERT imaging. In Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. ISSN 0169-555X, 2014, vol. 224, p. 86-101. APVV-0625-11 ; APVV-0081-10 ; VEGA 1/0157/10 ; ITMS 26220120069 ; GAUK No. 862213 ; LM2010008 ; NEXLIZ CZ.1.07/2.3.00/30.0038.

SAČKOV, Ivan - KARDOŠ, Miroslav. Forest delineation based on LiDAR data and vertical accuracy of the terrain model in forest and non-forest area. In Annals of forest research : journal of forestry and environmental sciences. ISSN 1844-8135, 2014, vol. 57, issue 1, p. 119-136. ITMS 26220120069 ; HUSK/1101/1.2.1/0141.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SEDLIAK, Maroš - TUČEK, Ján. Results of forest fuel spatial distribution mapping for fire simulation purposes - case study. In Environmental and safety aspects of renewable materials and energy sources. - Zürich : Trans Tech Publications, 2014. ISBN 978-3-03835-198-6, p. 356-361. ITMS 26220120069. SCOPUS.

SMREČEK, Róbert - MICHŇOVÁ, Zuzana. Identification of individual trees and groups of trees in the landscape using airborne laser scanning data. In Geodesy and cartography. ISSN 2029-6991, 2014, vol. 40, issue 3, p. 110-115. ITMS 26220120069. SCOPUS.

TUČEK, Ján - KOREŇ, Milan - KARDOŠ, Miroslav. Integrácia a využitie údajov z progresívnych zdrojov DPZ pre lesnícke účely. In Aktivity v kartografii : venované Jánovi Pravdovi. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2014. ISBN 978-80-89060-23-8, s. 103-114. ITMS 26220120069.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SEDLIAK, Maroš. Wildland fire risk management using GIS tools - case study. In Security dimensions : international & national studies. ISSN 2353-7000, 2014, no. 11, p. 57-63. ITMS 26220120069.

SMAŽÁK, Ľubomír. Metódy terestrickej a družicovej geodézie pre zvyšovanie efektívnosti lesníckeho mapovania. Školiteľ František Chudý. Zvolen, 2014. 127 s. LF-11108-2557. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

SOĽANKA, Jakub. Inovatívne výstupy digitálnej fotogrametrie v lesníckom mapovaní. Školiteľ František Chudý. Zvolen, 2014. 114 s. LF-11108-2559. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

MACKOVÁ, Lucia. Metódy procesného modelovania lesa pre zvyšovanie detailu simulácií rastu lesných ekosystémov. Školiteľ Marek Fabrika. Zvolen, 2014. 149 s. LF-11108-3224. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

SEDLIAK, Maroš - MAJLINGOVÁ, Andrea. Surface forest fuel spatial and volume distribution - case study from Slovakia. In GeoConference on water resources. Forest, marine and ocean ecosystems : conference proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-14-8. ISSN 1314-2704, p. 447-454. ITMS 26220120069. WOS, SCOPUS.

MAJLINGOVÁ, Andrea et al. Results of multicriteria assessment of forest fire risk in Banska Bystrica region territory. In Advances in fire, safety and security research : scientific book 2014 elektronický zdroj. - Bratislava : Fire Research Institute of the Ministry of Interior SR, 2014. ISBN 978-80-89051-16-8. ISSN 1339-8490, cD-ROM, p. 79-85. ITMS 26220120069.

KOREŇ, Milan. Geografický informačný systém ArcGIS elektronický zdroj. Rec. Tomáš Hlásny, Róbert Smreček. 2. preprac. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. CD-ROM, 120 s. KEGA 008TU Z-4/2013. ISBN 978-80-228-2702-7.

Enviro-i-fórum 2014 : odborné fórum o environmentálnej informatike : zborník príspevkov z konferencie elektronický zdroj. Eds. Ján Tuček, Milan Koreň. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. CD-ROM, 121 s.

MOKROŠ, Martin - KOREŇ, Milan. Získavanie údajov o lese prostriedkami pozemného laserového skenovania. In Enviro-i-fórum 2014 : odborné fórum o environmentálnej informatike elektronický zdroj. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2723-2, cD-ROM, s. 91-98. VEGA 1/0953/13.

TOMAŠTÍK, Julián. Technológia FieldMap ako nástroj podrobného zberu údajov o lesnom prostredí. In Enviro-i-fórum 2014 : odborné fórum o environmentálnej informatike elektronický zdroj. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2723-2, cD-ROM, s. 110-120. VEGA 1/0804/14.

SEDLIAK, Maroš. Návrh a implementácia rozhodovacieho modelu pre hodnotenie rizika hospodárenia na lesnej pôde s dôrazom na lesné požiare. Školiteľ Ján Tuček. Zvolen, 2014. 165 s. LF-11108-10817. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

MOKROŠ, Martin. Metodika uplatnenia pozemného laserového skenovania pri zisťovaní vybraných dendrometrických charakteristík bukových porastov. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2014, roč. 56, suppl. 1, s. 65-81.

KURČÍKOVÁ, Miriama. Automatická identifikácia hraníc lesných porastov na digitálnych snímkach z vegetačného a nevegetačného obdobia. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2014, roč. 56, suppl. 1, s. 95-106.

LEVICKÁ, Martina - JUŠKO, Vladimír. Optimalizácia sprístupnenia lesa lesnou cestnou sieťou v LHC Čierny Váh. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2014, roč. 56, suppl. 1, s. 143-157. ITMS 26220120049.

CHUDÝ, František et al. Problematika merania hraníc lesných pozemkov kontaktnými metódami. Rec. Štefan Žíhlavník, Miroslav Kardoš. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. 81 s. ITMS 26220120069 ; VEGA 1/0804/14. ISBN 978-80-228-2714-0.

KARDOŠ, Miroslav et al. Analýza presnosti produktov digitálneho leteckého snímkovania. Rec. Štefan Žíhlavník, Róbert Smreček. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. 71 s. ITMS 26220120069 ; VEGA 1/0804/14. ISBN 978-80-228-2713-3.

BUCHA, Tomáš - KOREŇ, Milan. Tvorba údajovej bázy a modelovanie fenológie lesných porastov (2.1.). In Satelity v službách lesa. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2014. ISBN 978-80-89607-25-9, s. 80-90.