Loading...
 

Publikácie 2013

SMREČEK, Róbert - DANIHELOVÁ, Zuzana. Forest stand height determination from low point density airborne laser scanning data in Rožňava Forest enterprise zone (Slovakia). In iForest - biogeosciences and forestry ISSN 1971-7458, 2013, vol. 6, no. 1, p. 48-54. ITMS 26220120069.

KARDOŠ, Miroslav. Methods of digital photogrammetry in forest management in Slovakia. In Journal of forest science. ISSN 1212-4834, 2013, vol. 59, no. 2, p. 54-63. ITMS 26220120069. SCOPUS.

SOĽANKA, Jakub. Využitie hustého mračna bodov pri tvorbe pravých ortofotosnímok. In Zborník anotácií 53. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 11.4.2013. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2513-9, s. 52-53.

KURČÍKOVÁ, Miriama. Delineácia hraníc lesných porastov s využitím objektovo orientovanej klasifikácie. In Zborník anotácií 53. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 11.4.2013. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2513-9, s. 53.

SMAŽÁK, Ľubomír. Posúdenie presnosti vybraných metód pri zisťovaní geodetických bodov v zalesnených územiach. In Zborník anotácií 53. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 11.4.2013. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2513-9, s. 54.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SEDLIAK, Maroš. Implementácia systémov pre modelovanie a simuláciu správania sa lesných požiarov do procesu prípravy a realizácie taktických cvičení hasičských jednotiek. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 elektronický zdroj. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2943-2, 15 s. TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 ; ITMS 26220120069.

SEDLIAK, Maroš - MAJLINGOVÁ, Andrea. Kvantifikácia pozemného paliva v lese. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 elektronický zdroj. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2943-2, 6 s. ITMS 26220120069.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan - KARDOŠ, Miroslav - TUNÁK, Daniel. Určovanie podrobných geodetických bodov v zalesnených územiach. Rec. Štefan Sokol, František Chudý. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 114 s. ISBN 978-80-228-2527-6.

KURČÍKOVÁ, Miriama - SOĽANKA, Jakub. Klasifikácia lesných porastov s využitím pravých a tradičných ortofotosnímok. In Fórum mladých geoinformatikov 2013: recenzovaný zborník elektronický zdroj. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2518-4, cD-ROM, 9 s.

MACKOVÁ, Lucia - SMAŽÁK, Ľubomír. Využitie prostriedkov GIS pre procesné zjemňovanie simulácií rastu lesných ekosystémov. In Fórum mladých geoinformatikov 2013: recenzovaný zborník elektronický zdroj. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2518-4, cD-ROM, 11 s.

KURČÍKOVÁ, Miriama. Identifikácia hraníc a charakteristík bielych plôch s využitím údajov DPZ. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2951-7. ISSN 1213-239X, 11 s.

SOĽANKA, Jakub - BRIGANT, Valér. Analýza geometrickej presnosti kvality objektov na materiáloch získaných digitálnou fotogrametriou. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2951-7. ISSN 1213-239X, 13 s.

MOKROŠ, Martin - KOREŇ, Milan - JAKUŠ, Rastislav. Model šírenia lykožrúta smrekového v prostredí GIS. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2951-7. ISSN 1213-239X, 8 s.

SAČKOV, Ivan - SMREČEK, Róbert - KOREŇ, Milan. Komplexné riešenie bezkontaktného dopravného prieskumu na základe dát DPZ a aplikácií GIS. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství: sborník příspěvků konference 21.-22.2.2013, Novotného lávka v Praze elektronický zdroj. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-748-9, cD-ROM, 8 s. ITMS 26220120069.

Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.: zborník referátov, Zvolen, 25. október 2013. Ed. Daniel Tunák. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 158 s. ISBN 978-80-228-2569-6.

CHUDÝ, František. K životnému jubileu profesora Štefana Žíhlavníka a jeho prínosu k rozvoju lesníctva a lesníckeho mapovania. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 7-10.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Výučba a výskum v oblasti lesníckeho mapovania na Slovensku. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 11-19.

CHUDÝ, František. Rozšírenie možnosti merania hraníc lesných pozemkov technológiou GNSS spojením s jednoduchou meracou pomôckou DISTO D5. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 33-45. ITMS 26220120069.

KARDOŠ, Miroslav - SMAŽÁK, Ľubomír - JANOTA, Lukáš. Meranie hraníc lesných pozemkov pomocou technológie globálnych navigačných satelitných systémov. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 47-58. ITMS 26220120069.

KARDOŠ, Miroslav - SOĽANKA, Jakub - MADARÁSZ, Zoltán. Digitálna aerotriangulácia s podporou GNSS/IMU. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 59-69.

ŠADIBOL, Jozef. Problematika národnej realizácie súradnicového systému JTSK 03 v lesnom prostredí. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 71-82.

TOMAŠTÍK, Julián. Presnosť buzolového merania zostavou Field-Map. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 83-95. ITMS 26220120069.

TOMAŠTÍK, Julián - ŠKARBOVÁ, Ivica. Problematika použiteľnosti metódy GNSS - RTK v lesnom prostredí. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 97-106.

TUNÁK, Daniel. Určovanie podrobných geodetických bodov v zalesnených územiach. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 107-117.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan - TUNÁK, Daniel. Problematika určovania hraníc lesných pozemkov. In Aktuálne problémy lesníckeho mapovania: vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia prof. Ing. Štefana Žíhlavníka, CSc.. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2569-6, s. 119-129.

HRÍB, Miroslav - CHUDÝ, František. Technické opatrenia pri obnove hrádze starého tajchu a biotechnické opatrenia v povodí Rudnianskeho potoka. In Súčasný stav a východiská protipovodňovej ochrany v SR - technické a biotechnické opatrenia v povodiach: zborník príspevkov z konferencie, Zvolen, 15. máj 2013 elektronický zdroj. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2515-3, cD-ROM, s. 194-203.

ŽATKO, Tibor - KOREŇ, Milan - TUČEK, Ján. Computer simulation of the GSM signal availability for data transmission on the territory of the forest enterprise. In Croatian journal of forest engineering. ISSN 1845-5719, 2013, vol. 34, issue 1, p. 61-70. VEGA 1/0764/10. WOS, SCOPUS.

SMREČEK, Róbert - SAČKOV, Ivan. Využitie dát leteckého laserového skenovania pre odvodenie hraníc lesných komplexov a vertikálnej štruktúry lesných porastov. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 elektronický zdroj. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2943-2, 9 s. ITMS 26220120069.

SMREČEK, Róbert. Inventarizácia mestskej zelene z dát leteckého laserového skenovania. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 elektronický zdroj. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2943-2, 6 s. ITMS 26220120069.

CHUDÝ, František - ŠADIBOL, Jozef. Možnosti bezkontaktných mapovacích metód pri obnove katastrálneho operátu v lesnom prostredí. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 elektronický zdroj. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2943-2, 15 s. ITMS 26220120069.

ŠADIBOL, Jozef - CHUDÝ, František. Panchromatické zaostrovanie multispektrálnych snímok na získavanie kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií v oblasti lesníckeho mapovania. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 elektronický zdroj. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2943-2, 7 s. ITMS 26220120069.

SAČKOV, Ivan - KARDOŠ, Miroslav. Point clouds from airborne laser scanning and aerial images for forestry application. In Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation: 27. Februar - 1. März 2013 in Freiburg i. B.. - Postdam: Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation, 2013. ISSN 0942-2870, s. 160-168. ITMS 26220120069.

TOMAŠTÍK, Julián - ŽILKA, Martin. Použiteľnosť elektronických pomôcok pre buzolové meranie v lesníckom mapovaní a výskume. In Lesnícky časopis: vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. ISSN 0323-1046, 2013, roč. 59, č. 2, s. 120-129. ITMS 26220120069. SCOPUS.

KARDOŠ, Miroslav et al. Objektovo orientovaná klasifikácia drevinového zloženia na digitálnych leteckých snímkach zosuvného územia. In Zprávy lesnického výzkumu: vědecký recenzovaný časopis. ISSN 0322-9688, 2013, sv. 58, č. 3, s. 195-205. ITMS 26220120069 ; VEGA 1/0157/10 ; KEGA 018UMB-4/2011. SCOPUS.

TUČEK, Ján et al. Lesné cesty ako objekt lesníckeho tematického mapovania a súčasť informačných systémov. In Kartografické listy. ISSN 1336-5274, 2013, roč. 21, č. 1, s. 60-72. ITMS 26220120069.

ČAKURDOVÁ, Viktória - KARDOŠ, Miroslav - SAČKOV, Ivan. Identifikácia prvkov lesníckeho mapovania s využitím údajov DPZ. In GISáček 2013 - Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univertita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3009-4, 13 s.

MERGANIČOVÁ, Katarína - SITKO, Roman - MERGANIČ, Ján. Využitie GIS pre procesne orientované modelovanie vývoja lesa. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství: sborník příspěvků konference 21.-22.2.2013, Novotného lávka v Praze elektronický zdroj. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-748-9, cD-ROM, 11 s.. ITMS 26220120069.

Implementation of DSS tools into the forestry practice: reviewed conference proceedings. Eds. Ján Tuček ... et al.. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. 167 p. ISBN 978-80-228-2510-8.

SITKO, Roman - SCHEER, Ľubomír. Decision support in evaluating the avalanche control role of the forest. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: reviewed conference proceedings. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. ISBN 978-80-228-2510-8, p. 49-57. ITMS 26220120069. WOS.

SAČKOV, Ivan - SMREČEK, Róbert - KARDOŠ, Miroslav. Data sources from airborne laser scanning applicable in forest and landscape management decision support systems. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: reviewed conference proceedings. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. ISBN 978-80-228-2510-8, p. 71-79. ITMS 26220120069 ; HUSK/1101/1.2.1/0141 (INMEIN). WOS.

TUČEK, Ján. The place of geographic information and geoinformation technology in precision forestry and its complementary relation to adaptive forest management. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: reviewed conference proceedings. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. ISBN 978-80-228-2510-8, p. 19-34. ITMS 26220120069 ; FP7 282887. WOS.

MICHŇOVÁ, Zuzana - TUČEK, Ján - KLIMENT, Tomáš. Testovanie WMS služieb podľa požiadaviek INSPIRE a ich aplikácia v systéme LGIS. In GIS Ostrava 2013: symposium, 21.-23. ledna 2013 elektronický zdroj. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2943-2, 12 s.

SMAŽÁK, Ľubomír. Posúdenie presnosti vybraných metód pri zisťovaní geodetických bodov v zalesnených územiach. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2013, roč. 55, suppl. 1, s. 201-222.

CHUDÝ, František. Mapovanie a diaľkový prieskum Zeme. Rec. Anton Žíhlavník, Kamil Fako. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 200 s. ISBN 978-80-228-2621-1.

KAMENSKÝ, Peter. Posúdenie presnosti technológie GNSS v lesnom prostredí. Ved. práce Štefan Žíhlavník. Zvolen, 2013. LF-11108-2248. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

TUČEK, Ján - KOREŇ, Milan - MAJLINGOVÁ, Andrea. Spatial decision support in the forest and landscape. Rec. Petr Rapant, Marek Fabrika. 1st ed. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. 112 p. ITMS 26110230037. ISBN 978-80-228-2480-4.

Fórum mladých geoinformatikov 2013: recenzovaný zborník: 2.-3. mája 2013 vo Zvolene elektronický zdroj. Eds. Martin Mokroš, Zuzana Michňová. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. CD-ROM, 144 s. Hlavný názov z titulnej obrazovky. ISBN 978-80-228-2518-4.

TUČEK, Ján et al. Foreword by editors. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: reviewed conference proceedings. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. ISBN 978-80-228-2510-8, p. 7-8. WOS.

TUČEK, Ján et al. Conclusions "Implementary of DSS tools into the forestry practice", conference report. In Implementation of DSS tools into the forestry practice: reviewed conference proceedings. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. ISBN 978-80-228-2510-8, p. 165-166. WOS.