Loading...
 

Publikácie 2011

KAMENSKÝ, Peter. Statická metóda GNSS v lesníckom mapovaní. In Zborník anotácií 51. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 13.4.2011. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2231-2, s. 62-63.

NOCIAROVÁ, Petra. Identifikácia lesných pozemkov v rámci reprivatizácie pomocou archívnych leteckých snímok. In Zborník anotácií 51. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 13.4.2011. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2231-2, s. 64.

TRAJTEL, Andrej. Merania GNSS a následné transformácie do súradnicových systémov S-JTSK a S-JTSK 2003. In Zborník anotácií 51. lesníckej konferencie ŠVOČ: Zvolen, 13.4.2011. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2231-2, s. 65.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Racionalizácia geodetických prác v lesníckom mapovaní. In Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie: vedecko-odborný seminár s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 60. výročia založenia Katedry geodézie SvF STU v Bratislave. - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-227-3501-8, 6 s. VEGA 1/0560/09.

KOVÁCSOVÁ, Petronela - MAJLINGOVÁ, Andrea. Využitie pozemného laserového skenovania pre účely mapovania paliva v lese. In Sympozium GIS Ostrava 2011: sborník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2366-9, 7 s. VEGA 1/0764/10.

KOREŇ, Milan et al. Habitat suitability modelling from non-point data: the case study of brown bear habitat in Slovakia. In Ecological informatics. ISSN 1574-9541, 2011, vol. 6, no. 5, p. 296-302. ITMS 26220120069.

TOMAŠTÍK, Julián - ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Racionalizácia prác pri mapovaní lesníckeho detailu. Rec. Štefan Sokol, Anton Žíhlavník. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 83 s. VEGA 1/0560/09. ISBN 978-80-228-2253-4.

Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára: 14. október 2011 Technická univerzita vo Zvolene. Ed. Štefan Žíhlavník, Daniel Tunák ; rec. Štefan Žíhlavník ... et al.. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 130 s. VEGA 1/0560/09. ISBN 978-80-228-2283-1.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Racionalizácia lesníckeho mapovania - trend výskumu. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 7-13. VEGA 1/0560/09.

KAMENSKÝ, Peter. Statická metóda GNSS v lesníckom mapovaní. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 23-30. VEGA 1/0560/09.

KARDOŠ, Miroslav - CHUDÝ, František - SOĽANKA, Jakub. Digitálne výškové modely pre tvorbu pravej ortofotomapy. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 31-38. VEGA 1/0560/09.

KARDOŠ, Miroslav - ŠADIBOL, Jozef. Vytyčovanie hraníc lesných pozemkov. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 39-46. VEGA 1/0560/09.

SMAŽÁK, Ľubomír - ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Posúdenie vhodnosti polygonometrie pri určovaní geodetických bodov v zalesnených územiach. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 47-54. VEGA 1/0560/09.

TOMAŠTÍK, Julián - KOŽIENKOVÁ, Zuzana. Špecifiká použitia metódy GNSS-RTK v lesnom prostredí. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 55-64. VEGA 1/0560/09.

TUNÁK, Daniel. Hospodárnosť merania polygónových ťahov. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 65-73. VEGA 1/0560/09.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan - ŠAFÁRIK, Michal. Problematika merania vlastníckych hraníc lesných pozemkov. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 74-82. VEGA 1/0560/09.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan - TUNÁK, Daniel. Využitie polygonizácie v lesníckej praxi pri meraní vlastníckych hraníc lesných pozemkov. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 83-91. VEGA 1/0560/09.

SMREČEK, Róbert. Mapovanie lesnej cestnej siete na území Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene. In Racionalizácia lesníckeho mapovania: zborník referátov z vedeckého seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2283-1, s. 116-124. VEGA 1/0764/10 ; TUZVO IPA 17/2010.

SOĽANKA, Jakub. Pravá a tradičná ortofotomapa a ich využitie v lesníckom mapovaní. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISSN 0231-5785, 2011, roč. 53, suppl. 1, s. 81-93.

SMAŽÁK, Ľubomír. Posúdenie vhodnosti polygonometrie pri určovaní geodetických bodov v zalesnených územiach. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISSN 0231-5785, 2011, roč. 53, suppl. 1, s. 95-114.

KAMENSKÝ, Peter - ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Odhad presnosti rýchlej statickej metódy GNSS v lesnom prostredí. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISSN 0231-5785, 2011, roč. 53, suppl. 1, s. 131-140. VEGA 1/0560/09.

BECZE, Florián. Digitálna fotogrametria v lesníckom mapovaní. Školiteľ František Chudý. Zvolen, 2011. 103 s. Doktorandská dizertačná práca, KHÚLG LF TU Zvolen.

SEDLÁKOVÁ, Helena - SITKO, Roman - PETROVIČ, František. Porovnanie správnosti klasifikácie lesného vegetačného krytu z obrazových multispektrálnych záznamov s rôznym priestorovým rozlíšením vo vysokohorskej krajine. In Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. ISSN 0044-4863, 2011, roč. 45, č. 2, s. 102-106. VEGA 1/0557/09 ; VEGA 1/0534/09.

SMREČEK, Róbert et al. Exploration of forest road network and hauling places. In Sympozium GIS Ostrava 2011: sborník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2366-9, 3 s. VEGA 1/0764/10 ; IPA 7/2010.

SMREČEK, Róbert. Mapovanie a analýza poškodenia lesnej cestnej siete. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství: sborník příspěvků z konference: 24.-25.11. 2011, hotel Galant v Mikulově. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-7375-590-4, 9 s. VEGA 1/0764/10.

SMREČEK, Róbert. Možnosti využitia leteckého laserového skenovania pre potreby precízneho lesníctva. In Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2286-2, s. 218-223. VEGA 1/0764/10.

SMREČEK, Róbert - TUČEK, Ján. Posúdenie presnosti merania hrúbky stromu pomocou pozemného laserového skenovania. In Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2286-2, s. 109-112. VEGA 1/0764/10.

BUCHA, Tomáš - PRIWITZER, Tibor - KOREŇ, Milan. Modelovanie fenologického vývoja lesných porastov pomocou vegetačného indexu NDVI odvodeného zo satelitných snímok MODIS. In Lesnícky časopis. ISSN 0323-1046, 2011, roč. 57, č. 3, s. 187-196. APVV-0670-07.

HLÁSNY, T. - BUCHA, T. - KONÔPKA, M. - KOREŇ, M. - BARKA, I. Hodnotenie vplyvu sucha na porasty duba cerového s využitím satelitných záznamov MODIS. In Stres suchom a lesné porasty: aktuálny stav a výsledky výskumu. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2233-6, s. 233-238. ITMS 26220220066 ; APVV-0022-07 ; APVV-01111-10.

SMREČEK, Róbert - SEDLIAK, Maroš. Databáza lesnej cestnej siete a účelových objektov na území Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene vytvorená s využitím geoinformačných technológií. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISSN 0231-5785, 2011, roč. 53, č. 2, s. 127-142. VEGA 1/0764/10.

ŽÍHLAVNÍK, Štefan - TUNÁK, Daniel. Polygonometria a vedľajšie polygónové ťahy v lesníckom mapovaní. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2011, roč. 53, č. 2, s. 143-153. VEGA 1/0560/09.

TUNÁK, Daniel - ŽÍHLAVNÍK, Štefan. Problematika terestrického určovania vlastníckych hraníc lesných pozemkov. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen. ISSN 0231-5785, 2011, roč. 53, č. 2, s. 155-166. VEGA 1/0560/09.

TUČEK, Ján et al. Základy GIS: návody na cvičenia so systémom IDRISI. Rec. Dagmar Kusendová, Andrea Majlingová. 2. preprac. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011, 185 s.  ISBN 978-80-228-2244-2.

KOREŇ, Milan - SMREČEK, Róbert. Prevádzka GIS: návody na cvičenia so systémom ArcEditor. Rec. Ľudovít Trajteľ, Andrea Majlingová. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 1 elektronický optický disk 56 s. ISBN 978-80-228-2310-4.

Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Eds. Ján Tuček ... et al.. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 288 s. ISBN 978-80-228-2286-2.

TUČEK, Ján. Potenciál a perspektívy precízneho lesníctva. In Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2286-2, s. 64-71. VEGA 1/0764/10.

KAJBA, Matúš - PÔBIŠ, Ivan - TUČEK, Ján. Stručná charakteristika a možnosti priestorových databázových systémov. In Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2286-2, s. 130-135. ITMS 26220120069.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SEDLIAK, Maroš. Klasifikácia nástrojov pre podporu priestorového rozhodovania slúžiacich ako podpora európskeho lesného hospodárskeho plánovania. In Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2286-2, s. 191-197. VEGA 1/0764/10 ; VEGA 1/0313/09 ; COST Action FP 0804-FORSYS.

MAJLINGOVÁ, Andrea et al. The spatial distribution of surface fuel in the High Tatras Mts. territory. In Delta: vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. ISSN 1337-0863, 2011, roč. 5, č. 10, s. 28-33. VEGA 1/0313/09 ; 1/0764/10.

SITKO, Roman et al. Výskum vodnej erózie po kalamitách vo Vysokých Tatrách. In Štúdie o Tatranskom národnom parku: monografická štúdia o dôsledkoch vetrovej kalamity z roku 2004 na prírodné prostredie Vysokých Tatier. - Poprad: Podtatranské noviny, 2011. ISBN 978-80-89309-09-2, s. 115-130. APVV-0612-07 ; VEGA 1/0534/09.

KAMENSKÝ, Peter. Predikcia presnosti určovania polohy GNSS technológiou v lesnom prostredí. In Sympozium GIS Ostrava 2011: sborník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2366-9, 7 s. VEGA 1/0560/09.

KOREŇ, Milan et al. Využitie GIS v lesníctve: pracovný zošit k akreditovanému kurzu Základy geoinformatiky. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 46 s. ISBN 978-80-228-2347-0.

KOREŇ, Milan et al. Budovanie a využitie GIS: pracovný zošit k akreditovanému kurzu Základy geoinformatiky. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 32 s. ISBN 978-80-228-2201-5.

KARDOŠ, Miroslav - SOĽANKA, Jakub. Pravé ortofotomapy - zdroj presných údajov pre podporu záchranárskych jednotiek. In Geoúdaje pre podporu záchranárskych jednotiek: zborník príspevkov a prezentácií z odborného seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2299-2, 10 s. ITMS 26220120069.

MAJLINGOVÁ, Andrea - SEDLIAK, Maroš. Výsledky mapovania povrchového paliva na Slovensku. In Geoúdaje pre podporu záchranárskych jednotiek: zborník príspevkov a prezentácií z odborného seminára. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2299-2, 7 s. VEGA 1/0313/09.

TUČEK, Ján et al. Geoinformatika a geoinformačné technológie v precíznom lesníctve. Rec. Jindřich Neruda, Petr Rapant. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 166 s. VEGA 1/0764/10. ISBN 978-80-228-2345-6.

TUČEK, Ján - KOREŇ, Milan. Ciele a aktivity Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství: sborník příspěvků z konference: 24.-25.11. 2011, hotel Galant v Mikulově. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-7375-590-4, 5 s. ITMS 26220120069.