Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Projekt eGIS portál

Projekt eGIS Portál bol realizovaný Laboratóriom geoinformatiky Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku (SAGI). Projekt spolufinancovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Image Image Image

Ciele projektu

  1. Návrh a realizácia eLearnigového portálu geografických informačných systémov pre GIS Laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene.
  2. Prebudovanie portálu Slovenskej asociácie pre geoinformatiku (SAGI). Doplnenie obsahu, rozšírenie množstva poskytovaných informácií, zabezpečenie pravidelnej aktualizácie stránok.


Portály na seba nadväzovali a vzájomne dopĺňali svoj obsah. eGIS portál Laboratória geoinformatiky bol zameraný na podporu vzdelávania v oblasti GIS a DPZ, preto bol vytvorený a udržiavaný na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Bol zapojený do procesu výučby GIS a DPZ v rámci ktorého mal byť v ďalšom období aktualizovaný a rozširovaný.

Portál SAGI mal slúžiť ako otvorená platforma pre riešenie aktuálnych problémov využívania geografických informácií. Kvôli zabezpečeniu celoplošného a viac odvetvového vplyvu, bude realizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku a prizvanými odborníkmi. Rozšírením a doplnením funkcionality sa portál bude môcť stať zdrojom aktuálnych informácií z oblasti geoinformatiky, ako aj komunikačným priestorom pre diskusiu o aktuálnych problémoch spracovania geografických informácií, ktorý bude otvorený pracovníkom verejnej správy, akademickej sféry, privátneho sektora i širokej verejnosti.

Cieľové skupiny

  1. Študenti všetkých foriem štúdia na vysokých školách odborov zameraných na geoinformatiku.
  2. Študenti vyšších ročníkov stredných škôl so zameraním na informatiku, geografiu a geodéziu.
  3. Učitelia stredných a vysokých škôl.
  4. Pracovníci štátnej správy a samosprávy, zamestnanci súkromných spoločností, výskumných ústavov a akademickej sféry.
  5. Odborná verejnosť.

Riešitelia

[+]

Priebeh

[+]

Výstupy