Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

PLS Pozemné laserové skenovanie

Pozemné laserové skenovanie je moderná technológia pre získavanie údajov o lese. Umožňuje zaznamenať presný trojrozmerný obraz lesného porastu pomocou mračien bodov. Zabudovaný interný digitálny fotoaparát dovoľuje bodom priradiť farbu a tak vytvoriť ešte realistickejšie trojrozmerné modely lesných porastov.

Image


Proces snímania pozemným laserovým skenerom môžeme rozdeliť do troch krokov.
  1. V prvom kroku skener vyšle laserový lúč a pomocou rotujúceho zrkadla tento lúč je odrazený do okolitého priestoru.
  2. Následne sa lúč odrazí od objektu stojaceho v smere vyslania lúča.
  3. Posledným krokom je prijatie odrazeného laserového lúča späť a jeho zápis do pamäte skenera.
V mieste odrazu lúča sa vytvorí bod so súradnicami XYZ. Všetky vytvorené body miest odrazov lúčov sa nazývajú mračno bodov. Vytvorené body môžu okrem súradníc obsahovať napríklad atribúty intenzity a RGB. Taktiež sa nemusí zaznamenať len jeden bod z jedného vyslania lúča.

Image


Dôležitú úlohu pri použití pozemného laserového skenovania v prostredí lesného porastu zohráva rozmiestnenie pozícii skenera. Používajú sa dve metódy skenovania.
  1. Jednoskenová metóda - Pri jednoskenovej metóde sa používa mračno bodov pochádzajúce len z jednej pozície, ktorá je obvykle umiestnená v strede záujmovej plochy.
  2. Multiskenová metóda - Mračná bodov pochádzajúce z multiskenovej metódy sú fúziou viacerých mračien bodov z rôznych pozícii zo záujmovej plochy. Pri tejto metóde je potrebné do priestoru skenovania umiestniť referenčné body slúžiace na spojenie týchto skenov. Väčšinou sa na spojenie viacerých skenov využívajú biele gule, ktoré sa dajú v postprocesingu automaticky rozpoznať, prípadne sú to rôzne druhy terčíkov.

Image

Porovnanie jednoskenovej a multiskenovej metódy (BIENERT a kol. 2006)Bienert, A., Scheller, S., Keane, E., Mullooly, G., Mohan, F., 2006. Application of terrestrial laser scanners for the determination of forest inventory parameters. In: International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Dresden, Germany, 25-27 September, (Cit. 2014-08-07). Dostupné na: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/part5/paper/1270_Dresden06.pdf