Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

PLS Aplikácie

Aplikácie pozemného laserového skenovania v lesníctve

Pozemného laserové skenovanie (PLS) má v lesníctve veľmi široké využitie. Na obsiahnutie veľkej časti možností využitie tejto technológie nám poslúži práca DASSOTA a kol. (2011). Využitie Pozemného laserového skenovania pre lesnícke účely sa v práci DASSOTA a kol. (2011) rozdeľuje do nasledovných štyroch skupín.


1. Využitie PLS pre lesnú inventarizáciu na úrovni porastu.
Do tejto skupiny zaraďujeme schopnosť odvodiť z mračien bodov základné dendrometrické charakteristiky (hrúbka a výška stromu, kruhová základňa, zásoba porastu). Ďalším dôležitým prvkom je zisťovanie druhu stromov zo štruktúry kôry, ktorá zatiaľ nie je dostatočne dopracovaná. Nakoniec sem zaraďujeme aj zisťovanie externej kvality stojaceho stromu.

2. Využitie PLS pre zisťovanie korunových charakteristík.
V tomto prípade je možné využiť PLS na zisťovanie korunového zápoja, výšky nasadenia koruny, tvar koruny, objem koruny a určovanie plochy medzier v korunách. Ďalším veľmi dôležitým parametrom je index listovej plochy, ktorý je možné odvodiť pomocou PLS tak ako aj pomernú listovú plochu.

3. Využitie PLS pre modelovanie štruktúry stromov.
Do tejto skupiny autori zaraďujú metódy, ktoré sa zameriavajú na čo najpresnejšiu rekonštrukciu stavby stromov z mračna bodov. Tieto rekonštrukcie rozdeľujú na rekonštrukciu drevnatej časti stromov a na modelovanie na základe pravdepodobnosti.

4. Využitie PLS pre ekologické účely zamerané na les.

PLS pre ekologické účely môžeme použiť hlavne pri zisťovaní interakcie medzi svetlom a korunami stromov. Ďalej napríklad využitie PLS pri zisťovaní vzťahu medzi prílivom a porastmi v pobrežných oblastiach. Ďalším využitím PLS pre ekologické účely zamerané na les je možnosť použiť PLS na rozdeľovanie mikrohabitatov živočíchov v korunách stromov.


Dassot, M., Constant, T., Fournier, M., 2011. The use of terrestrial LiDAR technology in forest science. Application fields, benefits and challenges. In: Annals of Forest Science. Vol. 68 (5), 959–974.ISSN 1297-966X.


Image