Loading...
 

Krajinná ekológia I

Obsah prednášok

 1. EKOLÓGIA KRAJINY (dotácia 3/0)
  • Predmet a objekt štúdia ekológie krajiny
  • Základné metódy štúdia geosystémov a ekosystémov
 2. KRAJINA, KRAJINNÁ SFÉRA A JEJ ZLOŽKY (dotácia 3/0)
  • Fyzickogeografická sféra (litosféra,atmosféra,hydrosféra,kryosféra,pedosféra,biosféra)
  • Antroposféra (noosféra). Socioekonomický komplex
 3. KRAJINNÉ FORMY A PROCESY OVPLYVŇUJÚCE VÝVOJ, DYNAMIKU A PREMENU KRAJINY (dotácia 3/0)
  • Endogénne a exogénne prírodné krajinotvorné procesy.Vývoj krajinných foriem vodnými, gravitačnými, nivačným, eolickými a glaciálnymi procesmi.
  • Vývoj foriem krajiny biotickými procesmi a antropickými vplyvmi.
 4. KRAJINA, PRVKY, ZLOŽKY, ŠTRUKTÚRA (dotácia 3/0)
  • Štruktúra krajiny - prvotná, druhotná (súčasná), terciárna
  • Usporiadanie krajiny, hranice, percepcia, ráz krajiny
 5. KRAJINNÉ POTENCIÁLY, STABILITA, LIMITY A ÚNOSNOSŤ KRAJINY (dotácia 3/0)
  • Krajinná sukcesia, dynamika a vývoj krajiny, autoregulácia, homeostáza
  • Stabilita, limity a únosnosť — vzťah k optimalizácii využívania krajiny
 6. VÝVOJ VYUŽITIA KRAJINY (dotácia 3/0)
  • Formovanie krajiny vo vzťahu k historickému vývoju
  • Formy a spôsoby využitia zeme, vidiecka krajina
 7. VPLYV ČLOVEKA NA ZLOŽKY KRAJINY (dotácia 3/0)
  • Vplyv poľnohospodárstva, lesného hospodárstva
 8. VPLYV ČLOVEKA NA ZLOŽKY KRAJINY (dotácia 3/0)
  • Vplyv ťažby nerastných surovín, priemyslu, sídiel a rekreácie na zložky krajiny
 9. TYPOLOGICKÁ KLASIFIKÁCIA KRAJINY (dotácia 3/0)
  • Prírodná, prechodná a kultúrna krajina, reálna a potenciálna krajina
  • Geoekologické typy krajiny
 10. TYPY KRAJINY SR (dotácia 3/0)
  • Charakteristika nížinnej, kotlinovej a horskej krajiny
  • Regionálne ekosystémy (krajinné pásy a pásma Zeme - tropické pásy, subtropický, mierny, subpolárny, polárny pás)
  • Rámcová charakteristika stredoeurópskych ekosystémov z krajinnoekologického hľadiska

Odporúčaná literatúra

Zápočet

Skúška

Na stiahnutie

Video návody