Loading...
 
 • World
  • No language is assigned to this page.

Inžinierske štúdium

Absolvent inžinierskeho stupňa dokáže analyzovať a riešiť zložité, komplexné a štruktúrované informačne, technicky, technologicky a organizačne orientované úlohy a problémy pri vytváraní, spracovaní, analýze a využívaní geografických informácii a na ich spracovanie vhodných technológii a informačných systémov. Je dostatočne tvorivý a samostatný a zároveň mu získané vedomosti umožnia riadiť kolektívy pracovníkov.

Image

Absolvent dokáže aplikovať problémovo orientované prístupy, variantné riešenia a experimentálne overovania predpokladov. Získa tiež potrebné základy pre budovanie vedeckej perspektívy. Získa prehlbujúce poznatky z odboru geodézia a kartografia, ako aj ďalšie poznatky a praktické skúsenosti najmä z informačného, technického a technologického základu geoinformatiky ale tiež nevyhnutný rozsah poznatkov z geografie a vybraných špeciálnych disciplín a aplikačných oblastí s dôrazom na pôdohospodárstvo, ochranu prírody, manažment prírodných zdrojov a krajiny, geodéziu a kartografiu, štátnu správu a verejnú samosprávu.

Geoinformatika

 • Digitálne modely reliéfu
 • Prekrývanie vrstiev
 • Mapová algebra
 • Sieťové analýzy
 • Vzdialenostné analýzy
 • Podpora priestorového rozhodovania
 • Databázové systémy
 • Jazyk SQL
 • Programovanie GIS aplikácií

Geodézia

 • Katastrálny operát
 • Identifikácia parciel
 • ROEP
 • Geodetické a kartografické práce
 • Tiažové pole Zeme
 • Orbitálne úlohy
 • Určovanie geoidu
 • Globálne satelitné navigačné systémy

Fotogrametria a
diaľkový prieskum Zeme

 • Ortotomozaika
 • Ortofotomapa
 • Vyhodnotenie leteckých meračských snímok
 • Filtrovanie obrazu
 • Vylepšovanie obrazu
 • Spektrálna a priestorová klasifikácia obrazu

Voliteľné predmety

 • Pozemkové úpravy
 • Tematické mapovanie
 • Mobilné geoinformačné technológie
 • Modelovanie lesa
 • Ekosystémové služby
 • Manažment krajiny
 • Riešenie krízových situácií v prírodnom prostredí
 • Technické výpočty