Loading...
 
 • World
  • No language is assigned to this page.

Fórum mladých geoinformatikov 2007

Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku usporiadali konferenciu Fórum geoinformatikov, ktorá sa konala 24. 5. 2007 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Program konferencie bol zameraný na aplikácie geografických informačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve, poľnohospodárstve, krízovom manažmente, ochrane a tvorbe životného prostredia, problematike využívania systémov s otvoreným zdrojovým kódom, mobilných zariadení, mapovým serverom, metainformačným systémom a teoretickým aspektom priestorového modelovania.

Podujatie nadväzuje na Fórum mladých geoinformatikov a cyklus špecializovaných seminárov uskutočnených v roku 2005. Je určená hlavne pre študentov a doktorandov vysokých škôl, vedecko-pedagogických pracovníkov, ako aj ostatných odborníkov z oblasti GIS a DPZ.

Vybrané príspevky boli uverejnené v recenzovanej publikácií Zborník príspevkov GIS 2007.

Ceny za študentské práce

Na záver stretnutia boli udelené ocenenia pre najlepšie študentské práce:

 • SAGI: Štiffel M.: Rozmanitosť krajinnej pokrývky vybraných chránených území Európy. Technická univerzita vo Zvolene
 • CORINEX GROUP, a.s.: Kondrlová E., Šimonides I.: Vplyv repky olejnej ozimnej na priebeh vodnej erózie. SPU v Nitre
 • Siemens PSE, s.r.o.: Smreček R.: Pozemné laserové skenery a možnosti ich využitia v lesníctve. Technická Univerzita vo Zvolene

Program

 • 9:00 Otvorenie
 • 1. sekcia
  • 9:10 Smreček R.: Pozemné laserové skenery a možnosti ich využitia v lesníctve, Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Technická Univerzita vo Zvolene
  • 9:25 Papaj V.: Návrh klasifikácie územia z hľadiska ohrozenosti vplyvom vetra pre drevinu smrek v oblasti Nízkych Tatier. Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Technická Univerzita vo Zvolene
  • 9:40 Sačkov I.: Využitie GIS pri výbere porastov vhodných pre aplikáciu integrovanej technológie. Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
  • 9:55 Čerman P.: Databáza podporných údajov pre spracovanie hyperspektrálnych leteckých snímok z územia VŠLP. Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
 • 2. sekcia
  • 10:20 Gejdoš M.: Analýza sprístupnenia územia LHC Hrabušice pre hasenie lesného požiaru mobilnou hasiacou technikou. Katedra protipožiarnej ochrany, Drevárska fakulta, Technická Univerzita vo Zvolene
  • 10:35 Hložka M.: Analýza ohrozenia územia NP Slovenský raj z hľadiska vzniku lesného požiaru na základe identifikácie a klasifikácie rizikových faktorov s využitím prostriedkov GIS a SDSS. Katedra protipožiarnej ochrany, Drevárska fakulta, Technická Univerzita vo Zvolene
  • 10:50 Štiffel M.: Rozmanitosť krajinnej pokrývky vybraných chránených území Európy. Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
  • 11:05 Gajdoš M.: Porovnanie rozmanitosti drevinového zloženia chránených území Slovenska. Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
  • 11:20 Bohdaň A.: Simulácia vývoja rozmanitosti lesných ekosystémov. Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
 • 3. sekcia
  • 11:45 Krnáč, J.: Stanovenie potenciálneho erózneho odnosu pôdy a vplyv druhotnej krajinnej štruktúry na prirodzený odtok – eróziu v modelovom území katastra Dekýš. Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • 12:00 Kondrlová E., Šimonides I.: Vplyv repky olejnej ozimnej na priebeh vodnej erózie. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, SPU v Nitre
  • 12:15 Pavličko P.: Kartografická reprezentácia priestorových údajov v prostredí Internetu využitím open-source technológií a otvoreného štandardu SVG. CORINEX GROUP a.s., Bratislava
  • 12:30 Hilbert R.: Geografický informačný systém v SVP, š.p. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica
 • 4. sekcia
  • 14:00 Kováčik M.: CONDIS – Inventarizačný systém s pripojením na GIS. Siemens PSE s.r.o., Bratislava
  • 14:20 Pieron R.: Monitorovanie a riadenie zariadení s využitím mobilnej komunikácie. Siemens PSE s.r.o., Bratislava
  • 14:40 Kováčik M.: Monitorovací GIS systém. Siemens PSE s.r.o., Bratislava