Loading...
 
 • World
  • No language is assigned to this page.

Bakalárske štúdium

Po ukončení štúdia v bakalárskom stupni absolvent dokáže analyzovať a riešiť základné a praktické, informačne, technicky, technologicky a organizačne orientované úlohy pri vytváraní, spracovaní, analýze a využívaní geografických informácii a na ich spracovanie vhodných technológii a informačných systémov v širokom spektre aplikačných oblastí.

Image

Odborný profil absolventa je preto zameraný na získanie potrebných teoretických a praktických vedomostí a poznatkov z odboru geodézie a kartografie ako aj informatického, technického a technologického základu geoinformatiky. Tieto sú doplnené nevyhnutným rozsahom súvisiacich a doplňujúcich vedomostí a poznatkov z geografie. Zároveň má primerané vedomosti, schopnosti a zručnosti z aplikačných oblastí s dôrazom na pôdohospodárstvo, manažment prírodných zdrojov a krajiny, štátnu správu a verejnú samosprávu.

Geoinformatika

 • Informatika
 • Základy programovania
 • Tvorba web-stránok
 • Rastrové, vektorové a obrazové údaje
 • Georeferencovanie
 • Editovanie geografických údajov
 • Kompozícia mapy
 • Mapový jazyk
 • Štátne mapové diela

Geodézia

 • Meranie vzdialeností a uhlov
 • Výškové merania
 • Budovanie podrobných geodetických bodov
 • Inžinierska geodézia
 • Spracovanie a analýza geodetických meraní
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Geometrické plány
 • Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • Katastrálne konanie

Fotogrametria a
diaľkový prieskum Zeme

 • Fotogrametrické prístroje
 • Pozemná fotogrametria
 • Letecká fotogrametria
 • Vyhodnotenie polohopisu a výškopisu
 • Ortofosnímky
 • Laserové skenery
 • Termálne a multispektrálne senzory
 • Interpretácia obrazových záznamov

Voliteľné predmety

 • Ekológia
 • Krajinná ekológia
 • Geografia
 • Geológia
 • Geomorfológia
 • Meteorológia
 • Aplikovaná fyzika
 • CAD systémy
 • Projektový manažment