Dôležité termíny:

1.4. 2018 zaslanie prihlášok vrátane abstraktov

15.4. 2018 zaslanie prihlášok vrátane abstraktov

6.5. 2018 uzávierka pre odoslanie príspevkov

25.5. 2018 Fórum mladých geoinformatikov 2018

Partneri FMG 2018

SAGI GEOTECH Grube surveye Geoinformatika.sk Amavet 962 Kartografické listy Geodetický a kartografický obzor DATALAN GISSERVICES TABLANO LESYSR PHOTOMAP ZVOLEN KAMRENT RIMPRUNUS RETAMA DRU Poľana Viglassky Forestfarm agrosolum

Zameranie konferencie

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu príspevkov interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a iných príbuzných odborov alebo ich aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Výstupom fóra bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor (GaKO).

Zhrnutie FMG 2017

Zborník

ZÁPOTOCKÝ, M., ANTAL, M., SLATKOVSKÁ, Z. (2017): Zborník príspevkov a prezentácií z 10. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Fórum mladých geoinformatikov 2017" konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 26.05.2017. Zvolen, 2017, ISBN 978-80-228-2787-4.

Publikované príspevkyPONDELÍK, R. (2018): Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability. In Geodetický a kartografický obzor, ISSN 1805-7446. - v tlači

GRZNÁROVÁ, A. (2017): Porovnanie presnosti bodových mračien vytvorených v rôznych softvérových prostrediach. In Zborník príspevkov a prezentácií z 10. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FMG 2017 konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 26.05.2017, ISBN 978-80-228-2787-4, s. 2-7.

CHROMČÁK, J., CESNEK, T. (2017): Toponomastická mapa Vysokých Tatier. In Zborník príspevkov a prezentácií z 10. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FMG 2017 konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 26.05.2017, ISBN 978-80-228-2787-4, s. 8-13.

ANTAL, M. (2017): Terénna a technologická typizácia s využitím SDSS a GIS. In Zborník príspevkov a prezentácií z 10. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FMG 2017 konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 26.05.2017, ISBN 978-80-228-2787-4, s. 14-25.

ALHASSAN, M. A., HUB, M., KOMÁRKOVÁ, J. (2017): The role of geographical information systems in urban and inner cities development in Ghana. In Zborník príspevkov a prezentácií z 10. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FMG 2017 konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 26.05.2017, ISBN 978-80-228-2787-4, s. 26-31.

LOFAJ, M., SLATKOVSKÁ, Z., KARDOŠ, M. (2017): Identifikácia ležiacich kmeňov v NPR Badínsky prales. In Zborník príspevkov a prezentácií z 10. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FMG 2017 konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 26.05.2017, ISBN 978-80-228-2787-4, s. 32-38.

Registrácia

Príspevok je potrebné zaslať do 6.5. 2018 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii posterov je maximálne 8 strán a pre prezentácie maximálne 10 strán. Čas vymedzený pre prezentáciu príspevku je max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. K príspevku je potrebné priložiť autorské prehlásenie. Vyplnené šablóny nám prosím posielajte na adresu fmg@tuzvo.sk.

Šablóny pre vytvorenie príspevku a autorského prehlásenia:

Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok.

V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu). Kategóriu ubytovania prosím uveďte v poznámke registračného formulára.

Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 10€ (občerstvenie, spoločný obed, propagačné materiály), pre študentov je pasívna účasť bezplatná.

Registračný formulár FMG 2018

Meno*:
Priezvisko*:
Email*:
Titul pred:
Titul za:
Organizácia*:
Mesto:
Štát:
Telefón:
Názov článku*:
Spoluautori:
Abstrakt (max. 500 znakov)*:
Prezentácia:

Ubytovanie:

Obed:
Poznámka:
Súhlas na spracovanie údajov*:

Príspevky

Základným výstupom Fóra mladých geoinformatikov 2018 je recenzovaný zborník všetkých prijatých príspevkov. Okrem recenzovaného zborníka budú vybrané príspevky uverejnené v odborných časopisoch.

Prehľad predchádzajúcich ročníkov je dostupný na portáli geografických informačných systémov pre GIS Laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene www.gis.tuzvo.sk/fmg.

Publikovanie v časopise Kartografické listy

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2018 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Publikovanie v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2018 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Fotogaléria FMG 2018

Stiahnuť celú fotogalériu

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Slovenská republika

Kontaktné osoby

Ing. Michal Antal
Ing. Milan Hunčaga
Ing. Alžbeta Grznárová
Ing. Zuzana Slatkovská
Ing. Martin Zápotocký

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
B-blok, 1.poschodie, č.dverí B-119
č.tel.: +421-(0)45-5206 309
e-mail: fmg@tuzvo.sk