Dôležité termíny:

1.5.2017 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov

15.5.2017 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov

26.5. 2017 Fórum mladých geoinformatikov 2017 (zmena pôvodného termínu !)

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PRÍSPEVKOV FMG 2017 !!!

ZVEREJNENÝ PROGRAM FMG 2017 !!!

Partneri FMG 2017

SAGI GEOTECH Grube surveye Geoinformatika.sk Amavet 962 Kartografické listy Geodetický a kartografický obzor DATALAN GISSERVICES TABLANO

Zameranie konferencie

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu príspevkov interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a iných príbuzných odborov alebo ich aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Výstupom fóra bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor (GaKO).

Registrácia

Príspevok je potrebné zaslať do 15.5. 2017 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii posterov je maximálne 8 strán a pre prezentácie maximálne 10 strán. Čas vymedzený pre prezentáciu príspevku je max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. K príspevku je potrebné priložiť autorské prehlásenie. Vyplnené šablóny nám prosím posielajte na adresu fmg@tuzvo.sk.

Šablóny pre vytvorenie príspevku a autorského prehlásenia:

Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok.

V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu). Kategóriu ubytovania prosím uveďte v poznámke registračného formulára.

Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 15€, pre študentov je pasívna účasť bezplatná.

Registračný formulár FMG 2017

Registrovanie príspevkov bolo ukončené.

Príspevky

Základným výstupom Fóra mladých geoinformatikov 2017 je recenzovaný online zborník všetkých prijatých príspevkov. Okrem recenzovaného zborníka budú vybrané príspevky uverejnené v odborných časopisoch.

Prehľad predchádzajúcich ročníkov je dostupný na portáli geografických informačných systémov pre GIS Laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene www.gis.tuzvo.sk/fmg.

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PRÍSPEVKOV FMG 2017 !!!
ZVEREJNENÝ PROGRAM FMG 2017 !!!

Recenzenti predložených príspevkov:

prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (Technická univerzita vo Zvolene)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. (Univerzia Komenského v Bratislave)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
doc. Ing. Martin Klimánek, PhD. (Mendelova univerzita v Brne)
Ing. Radek Dušek, PhD. (Ostravská univerzita)
doc. Mgr. Milan Koreň, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene)
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová (Žilinská univerzita v Žiline)
Ing. Vladimír Koťka, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline)
Ing. Róbert Smreček, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene)

Publikovanie v časopise Kartografické listy

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2017 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Publikovanie v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2017 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Fotogaléria FMG 2017

Stiahnuť celú fotogalériu

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Slovenská republika

Kontaktné osoby

Ing. Michal Antal
Ing. Juraj Čerňava
Ing. et Ing. Šimon Saloň
Ing. Zuzana Slatkovská
Ing. Martin Zápotocký

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
B-blok, 1.poschodie, č.dverí B-119
č.tel.: +421-(0)45-5206 309
e-mail: fmg@tuzvo.sk

FMG 2017