O projekte

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine bol projekt realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, prioritnej osi č. 2 Podpora vedy a výskumu, opatrenie 2.1., Podpora sietí excelentných pracovísk vedy a výskumu ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce (ITMS 26220120069).

Strategickým zámerom bolo podporovať výskumné aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality rozhodovacích procesov pri obhospodarovaní lesa a krajiny s využitím geoinformačných technológií. Úzko nadväzuje na globálne ciele Operačného programu Výskum a vývoj, medzi ktoré patrí zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja, skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl, znižovanie regionálnych disparít, tvorba nových pracovných miest a zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu.

Projekt pozostával zo štyroch špecifických cieľov:

  • Dobudovanie technickej infraštruktúry centra
  • Dátová podpora činnosti centra
  • Podpora excelentného výskumu v oblasti pôsobenia centra
  • Podpora organizačných, aplikačných a diseminačných aktivít centra.

Do projektu bolo zapojených viac ako 120 pracovníkov z oboch partnerských inštitúcií. Celkové oprávnené výdavky projektu boli 4 123 561,60 €.